Back to the menu
1879-12-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-12-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage;
Comments: About the placing of the Bayeux Tapestry.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1879-12-25 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om placering af Bayeux Tapetet.
Transskribering:


Herr Etatsraad Meldahl

Jeg troer at Enhver, som har seet Bayeux Tapetet saaledes som det er opstillet i dets Hjem, vil være enig i, at det kun kan læses og forstaaes rigtigt, naar det opstilles i een sammenhængende Linie, saa at det kan læses uden Afbrÿdelse fra Begÿndelsen til Enden. Jeg har derfor forsögt at udfinde en Maade, hvorpaa dette kan lade sig gjöre og som et Forslag til Lösning af denne Opgave, har jeg paa medfölgende Kopi af Localerne tegnet (med röde Linier) en Opstilling paa en Slags spanske Vægge, som, hvis Maalene ere rigtige, kan gives en Længde liig Tapetets af 112 Alen danske, dog kun under Forudsætning af en Döraabning flÿttes lidt. Dette Forslag tillader

s. 2

jeg mig hermed at fremsende til Deres Overveielse.-
Da Tapetet er saa interessant og indholdsrigt, vil det formentlig være tilstrækkeligt til at udfÿlde de 3 Rum, som det vil optage. I hvert Fald troer jeg ikke at nogensomhelst billedlig Fremstilling kan stilles i disse Rum, men maaske kunde der paa Vinduespillerne og i Blindingerne blive Plads til Gjenstande fra Gravfund fra samme Tidsalder. Om vi have Billedhuggere, som kunne give os characteristiske Statuer af de historiske Personer, som kunde önskes opstillede i No 6, 11 og 4 og i Korridoren forekommer mig desværre tvivlsomt og jeg veed heller ikke ret hvorledes man skal bære sig ad med at faae et Forsög derpaa i Gang.

Deres hengivne

J.C. Jacobsen

25/12. 79
Archive Reference: Rigsarkivet