Back to the menu
1881-05-10
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-05-10
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Patronage;
Comments: About city planning
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed
Attachments: 1881-05-10 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om sanering og udvidelse af gadeforløb i København
Transskribering:
 
Her Etatsraad Meldahl.
 
Jeg seer af Bladene at Grosserer Gamil staar i Begreb med at ombÿgge den store Vogmandsgaard i Lille Kongensgade og at der i den Anledning er reist det Spørgsmaal om dene Leilighed ikke burde benÿttes til 1) at begÿnde paa en Udvidelse af Lille Kongensgade til den lovbestemte Brede (.... til 25 Alen) og i Forbindelse dermed 2) at udvide Holmens-gade og fordrive Bordellerne, samt maaskee fjerne Smedensgang. Skulde det ikke være muligt at formaae Magistraten til at tage sig af denne Sag, medens det endnu er Tid?
Jeg har ved mine jevnlige Besög i Wien seet hvorledes man dér for faa Aar siden begÿndte paa denne Maade med at rÿkke Huse tilbage der bleve ombyggede i den smalle Kärnthner Strasse, der er en Hoved-Færdselsvei gjennem den vide Stad, og hvorledes jeg ved ethvert nÿt Besög har seet flere og flere Ombygninger fölge det givne Exempel, saa at der er god Udsigt til at hele Gaden om ikke lang Tid kan være udvidet.-
Hvilken Opmuntring Kommunen har givet til denne Tilbagerÿkning, veed jeg ikke. Hos os ligger jo en stærk Spore dertil i den ved en större Gadebrede opmaalelige större Bÿgningshöide. I Holmensgade maatte Kommunen naturliigvis  expropriere
de afskÿelige, men indbringende Rönner, da man ikke har tænkt
s. 2
paa itide at beröve dem deres Værdi ved at fordrive Ukrudtet.
Men for at der kunde komme noget ordentligt ud af en ny Bebyggelse, maattet der vistnok dannes et Konsortium i Forbindelse med Gamil. Skulle Wiinberg ikke være skikket til at sætte noget saadant i Gang ? Jeg selv kan ikke bidrage meget til et saadant Foretagendes Fremme, men noget kunde jeg maaskee dog gjöre, for at give et Stöd fremad.
Deres hengivne
 
J.C. Jacobsen
 
Carlsberg 10 Mai 1881
Archive Reference: Rigsarkivet