Back to the menu
1881-07-18
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-07-18
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage;
Comments: About the opening of the 'Royal Wing' at Frederiksborg and the presence of J.C. Jacobsen; a suggestion by Frölich and the monument of Niels Juel
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1881-07-18 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om J.C. Jacobsens manglende tilstedeværelse ved forevisningen for kongehuset af 'Kongefløjen' og afsløringen af statuen af Niels Juel.
Transskribering:


Carlsberg 18 Juli 1881.

Kjære Hr Etatsraad Meldahl!

Jeg skÿnder mig at besvare Deres fordi jeg frÿgter for at Worsaae og De ikke har forstaaet mine Yttringer til ham.
Da W forleden Dag meddelte mig, at Museet formentlig vilde blive aabnet i Slutningen af August og at Kongehuset forinden vilde tage det i Øiesyn (jeg troer han nævnte d 29de) bemærkede jeg, at til den Tid var jegfraværende paa en Forretningsreise i Udlandet, som jeg maa tiltræde d 25de August, men at dette jo var ligegÿldigt da jeg antog, at der ikke var Tale om nogen Höitidelighed, men kun om en Foreviisning f den forelöbige Opstilling af Museumsgjenstande i den nu restaurerede halve Deel af Museets Localer, ligesom jeg ogsaa antog at Publikums Adgang kun kunde betragtes som en forelöbig Foranstaltning med en forelöbig Ordning og at den egentlige Aabning af Museet först kunde finde Sted naar Prindsesseflöien var færdig og tagen i Brug. Heri syntes Worsaae at være enig med mig.

s. 2

Jeg tilstod, at jeg var glad ved at være fraværende ved Foreviisningen, hor min Nærværelse efter min Mening var overflödig, da det ikke er mig so har restaureret Localerne og ordnet de samlede Gjenstande og jeg saaledes er uskikket til at forklare Enkelthederne, osv.-
Jeg maa nu tilstaae at jeg ikke ret forstaaer hvorfor De lægger Vægt paa at Foreviisningen skal foregaae för jeg reiser de 2-3 Uger bort, og jeg indseer i dette Øieblik ikke heller hvad Indflÿdelse min Fraværelse ved Foreviisningen kan have paa Functionairer og Arbeidere.
Men naar der snart skal være et Bestÿrelsesmöde, kunne vi jo tale nærmere derom. Forelöbig vil jeg kun sige, at dersom Foreviisningen finder Sted för d 24de (thi d 24de skal jeg nödvendigt være tilstede i et til den Dag berammet Möde) og dersom De önsker at jeg ved den Leilighed skal indfinde mig, vil jeg naturligviis ikke undslaae mig, kjöndt jeg hellere vil være fri.

s. 3

#

eg fik forleden et Brev fra Fröhlich ledsaget af Deres Bemærkninger, hvilket Brev jeg endnu ikke har besvaret, fordi jeg gjerne vilde tale med Dem, forinden jeg svarede. Det staar nemlig ikke klart for mig hvorledes en saadan stÿliseret Frise, som ikke kan være et egentlig Maleri, men vel snarere en Slags coloreret Tegning, vil tage sig ud og hvorvidt et saadant Arbeide ligger for Hr Frölich. Kunde det gaae an at bede ham at udföre et lille Stÿkke deraf som en Pröve ? Derved kunde man jo bedst danne sig en Forestilling om Virkningen og om Arbeidets Forhold til det nærstaaende Bayeux Tapet.- Dersom jeg ikke var saa ophængt, havde jeg besögt Dem paa Fortunen, thi her i Kbhvn har hverken De eller jeg Ro og vi kunne vanskeligt træffes. Maaskee kan jeg en Aftenstund faae Tid til at kjöre til Fortunen.

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

På langs af papiret: Jeg kommer formodentlig heller ikke til at overvære Afslöringen af N. Juel men det er ogsaa ligegÿldigt, naar Monumentet kun bliver færdigt.-
Archive Reference: Rigsarkivet