Back to the menu
1882-03-01
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-03-01
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: Various issues concerning Frederiksborg Castle;
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1882-03-01 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Forskelligt vedrørende Frederiksborg
Transskribering:

Carlsberg 1 Marts 1882.
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl.
Det har glædet mig overmaade meget at erfare, at Deres Søn er i god Bedring, saa at de og Deres Frue tör haabe det bedste.
Jeg vil være Dem særdeles taknemmelig dersom De vil forhandle med Dorph om Kopien af Fru Heibergs Portrait. Dersom han vil paatage sig dette Arbeide, troer jeg med Dem, at det vil være det Heldigste Valg og jeg troer ogsaa, at Fru Heiberg vil være tilfreds dermed, da hun sætter Pris paa Dorph.-
Jeg glæder mig over at Bache vil male Suenson's Portrait og at Vermehren, som kjendte Jonquières saa godt, vil male ham med Dÿbböl i Baggrunden. Det er en fortræffelig Idee.
s.2
Det er Skade at Kröyer allerede er saa fordringsfuld, men naar han ikke vil, er det jo heldigt, dersom Roed vil male Max Müller.
Det er en Mangel ved vore Bestÿrelsesmöder, at vi ikke have en Oversigt over Museets Status. Jeg har derfor anmodet Kasseren om at levere et Uddrag af Kassebogen, som kan lægges som Bilag ved Protocollen.
Forinden jeg sender dette Bilag til Professor Holm, vil jeg sende Dem det til gjennemsÿn. Vi havde ved Regnskabets Udgang 30 Septbr 1881 en Beholdning af c 7000 Kroner, men have til Dato brugt 13000 Kr saa at der allerede er forbrugt c 6000 Kr af de 17500, som forfalder d 25 Marts, hvoraf endda 1000 Kr skal anvendes
s. 3
til halvaarligt Afdrag paa Gjælden til Carlsbergfondet.-
Naar Kasseren hver Maaned levere en Oversigt over Status og der i Forbindelse dermed föres en Fortegnelse over de gjorte Bestillinger og over de derpaa gjorte à Conto Betalinger, ville vi ikke, som nu, famle i blinde, naar vi forhandle om nÿe Bestillinger eller Indkjöb.
___________________________________
 
Med Hensÿn til Foreviisningen af Kongeflöien og Kirken paa Frborg forekommer det mig at de hos Slotsforvalteren betalte Adgangs Kort burde være i 2 Dele, hvoraf Halvdelen afgives til Museets Kustode og den anden Halvdel til Portneren eller den der foreviser Kirken, hvilket jeg vil foreslaae Worsaae at henstille til Ministeriet.-
Betalingen for Stokke og Parapluier maa, saavidt jeg skjönner modtages af Museets Betjent, med mindre der af Slotsforvalteren ansættes en stadigt tilstedeværende Dörvogter, men hvorledes Oppebärselen af denne Indtægt skal controleres i begge Tilfælde, er mig klart.
Deres hengivne
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet