Back to the menu
1882-05-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-05-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Slot; Patronage;
Comments: About Otto Bache's famous painting showing the conspirators after the murder of King Erik Klipping at Finderup and the public reactions to this painting. F. Meldahl adds a story about the reaction of the Russian emperor.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1882-05-20 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om Otto Baches berømte billede af de sammensvorne efter mordet på Erik Klipping i Finderup Lade og samtidens reaktioner. F. Meldal tilføjer en oplevelse med den russiske Kejser.
Transskribering:

 

Carlsberg 20 Mai 1882.

Hr Etatsraad Meldahl.

Det gjör mig meget ondt, dersom jeg, som Deres Brev sÿnes at vise, har misforstaaet de Udtalelser som faldt i Museumsbestÿrelsen, da der var Tale om at bestille Bache's Billede af Kongen vandrende paa Heden ved Finnerup. Jeg opfattede dengang Meningen med denne Bestilling saaledes at Bache's Billede kun vilde faae den rette historiske Betÿdning som et Supplement til et Billede af selve den tragiske Begivenhed, Kongens Mord, hvilket man maatte söge at faae en Fremstilling af saasnart man fandt en Kunstner, der var denne Opgave voxen, og jeg blev derfor meget glad, da vor bedste Historiemaler Bloch Leilighedsviis sagde mig, at han havde Lÿst til at behandle dette Æmne. Denne Erklæring skÿndte jeg mig derfor at slaae fast ved at sige ham

s. 2

at Bestÿrelsen længtes efter at faae dette Hovedbillede af Begivenheden og at jeg derfor tröstig kunde give ham Bestillingen, "forelöbig i mit eget Navn". Da jeg senere bragte Bestÿrelsen denne, som jeg troede, glædelige Efterretning, erindrer jeg vel at De vel ÿttrede nogel Betænkeligheder af Hensÿn til Nutidens uhÿggelige Begivenheder, men jeg fik ingen Anledning til at troe at vore Kolleger delte deres Betænkeligheder og jeg gilk fra Mödet med den Overbeviisning, at Bestillingen var godkjendt af Bestÿrelsen, hvilket jeg derefter meddelte Bloch.
Der kan saaledes ikke blive Tale om at tilbagekalde denne Bestilling, men dersom Bestÿrelsen nu skulde dele Deres Frÿgt i den Henseende, skal den aldeles ikke være bunden, da jeg i saa Fald gjerne vil modtage Billedet til mig selv. Men tror man ikke at det gaaer an i et historisk Museum at fremstille det morderiske Overfald paa Erik Glipping,

s. 3

som dog hörer til de mest bekjendte og hÿppigt - selv paa Scenen - skildrede Begibvenheder i Danmarks Historie, saa skjönner jeg ikke rettere end at det maa være ligesaa utilraadeligt i Museet at fremstille "Kongemorderne", der drage bort fra den brændende Finnerup Lade og vil man altsaa være fri derfor, vil jeg gjerne afkjöbe Museet Bache's Billede, der naturligt hörer sammen med Hovedbilledet. Begge Billeder ville da maaskee, naar Nutidens sÿrlige Stemninger ere fordunstede, kunne finde deres Plads dér, hvor de naturligt höre hjemme i Forbindelse med de andre, lignende tragiske Minder om Kongemagtens Kampe med Adel, Geistlighed, Prætendenter og Folkeoprör, med Knud den Helliges, Knud Lavards, Knud Magnussens, Erik Plougpennigs o.desl's Skjæbne.

s. 4.

Kunne slige Begivenheder af visse Hensÿn ikke nu fremstilles i det danske historiske Museum, bör Leiligheden dog ikke lades ubenÿttet til at skildre dem, medens man har kunstneriske Kræfter til at udföre slige Arbeider, hvilket da maa skee ved privat Invitation og det maa da være overladt til senere Tiders roligere og sundere Stemning at give Folket Leilighed til at læse de midlertidigt lukkede Blade af Danmarks Historie i Billeder.

Deres hengivne og forbundne

J. C. Jacobsen

Meldahls note:

Da der i Jacobsens emneliste var en hel Række Kongemord gjorde man Nar ad dem. At Kjöbet af Baches Billede netop da vakte Anstød fik jeg ofte at föle. En Dag gik jeg med den afdöde Keiser af Rusland - og da vi stod foran Baches Billede .. det i ham (det var jo kort efter hans Faders Mord) "Jo det er et tidssvarende Maleri" sagde han forsigtig og saa paa mig. "Majestæt sagde jeg .. Den Mand som der kaldes Marsk Stig - og som myrdede Kongen medens han for Kongen gjorde sin Pligt som Hærens mod Kongens Fjender - faaet sin Kone forfört af Kongen _ " Ah c'est une autre chose", svarede  Kaiseren mig - .... med ... sindighed.  .....
F Meldahl.

Archive Reference: Rigsarkivet