Back to the menu
1883-09-17
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-09-17
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; Carlsberg;
Comments: An important letter to F. Meldahl in which J. C. Jacobsen rejects receiving the funding from the lottery and instead donates the amount to Frederiksborg Castle. The completion of his project at Frederiksborg Castle is just as important to J. C. Jacobsen as the party on the 25th of September marking the completion of Carlsberg.
Transcription:
 
Emneord: Carlsberg; mæcenvirksomhed; Frederiksborg Slot;
Attachments: 1883-09-17 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Et vigtigt brev til Meldahl hvor J. C. Jacobsen frafalder kravet om tilbagebetaling fra Frederiksborgslotteriet og giver sit tilgodehavende som gave. J. C. Jacobsen understreger at færdiggørelsen af Frederiksborg er ligeså vigtig for ham om 'Fuldførelsesfesten' på Carlsberg d 25 september 1883.
Transskribering:
 
Carlsberg 17de Septbr 83.
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Næst at takke Dem for Deres Löfte om at komme d 25de til Afslutnings festen hvorefter jeg længe har længtes og hvortil jeg derfor i höi Grad glæder mig, er det mig en Fornöielse at samtÿkke i Deres Forslag som falder sammen med Tanker, jeg ogsaa har beskjæftiget mig med siden jeg besvarede Deres forige Brev. MIne Tanker gaae imidlertid noget videre end Deres idet jeg for længst har opgivet Troen paa at Lotteriet overhovedet kunde præstere mere og at det ingensinde kunde refundere mit saakaldte Forskud, hvilket jeg forelöbig vil före udenfor Linien i mine Böger, for tilsidst at afskrive Belöbet. Men denne Afskrivning vil jeg ligesaa gjerne foretage strax og udbetale Forskudet som en Gave der i saa Fald maatte henföres til Conto for Riddersalens og Rosens Restauration. Dersom det kan være til nogen Nÿtte for Gjennemförelsen af de ganske vist höst önskelige Pudsarbeider
s. 2
paa 3die Sal, at jeg nu giver Dem et formeligt tilsagn om at forandre det lovede Forskud til en Gave eller at jeg frafalder alle Krav paa Refusion af dette Forskud og stiller dette til Deres Raadighed vil jeg altsaa gjöre det i den Form, de finder mest hensigtssvarende.
Jeg haaber imidlertid at de projecterede Arbeider paa 3die Sal ikke gaae videre end til en midlertidig Reenlighedsforanstaltning, saa at der ikke i Fremtiden kunde blive Tale om at opgive en fuldstændig Udsmÿkning af denne Etage i samme Stiil som de andre. Jeg vil ogsaa haabe at disse Arbeider ikke skulle faae nogen Indflÿdelse paa Tidspunctet for Museets Aabning, hvorefter jeg - i mit 73de Aar - længes fuldt saa meget som efter d 25 Sept i Aar.
 
Deres hengivne og forbundne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet