Back to the menu
1883-10-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-10-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: Copy of letter. About finishing the restauration works at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1883-10-02 genpart af brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Gjenpart af brev. Om fuldførelsen af restaureringsarbejder på Frederiksborg Slot.
Transskribering:

Carlsberg den 2' Oktober 1883

Hr Etatsraad Meldahl.
Jeg erkjender tilfulde Vægten af de Grunde, som Tab for nu at tage fat paa Fuldførelsen af 3' Etage i Frederiksborg Slot, men jeg ser mig desværre for Tiden ikke i Stand til at paatage mig større Udbetalinger, end de Forskud til Frederiksborg -Lotteriet, mhvortil jeg har forpligtet mig. Da det imidlertid ligger mig på Hjærte, at bidrage hvad jeg formaar til at fremskynde den fuldstændige Restauration af alle Lokalerne i Slottet, tilbyder jeg herved at frafalde alt Krav på fremtidig Refusion af de Forskud, som jeg har tilsagt Lotteriet, saaledes at de Beløb, som Lotteriet skulle refundere mig, saa vel som hvad det herefter indbetaler, tilfalder Slottet og stilles til Deres Raadighed til den sucessive Fuldførelse af de resterende Værelser i Taarnene efter en af Ministeriet aproberet Plan og som gaar ud paa at gjennemføre Det i en til Slottet svarende Stil og  i det Hele paa en Maade, der svarer til den i de nedre Etager nu gjennemført Restauration.
Det vil glæde mig saare meget, dersom jeg paa denne Maade kan bidrage til, at Restaurationsarbejderne stadigt kunne fortsættes, og at samtlige til Museet henlagte Lokaler saaledes under Deres energiske Ledelse om ikke alt for lang Tid kunne staa helt færdige.

Med udmærket Høiagtelse
Deres hengivne
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet