Back to the menu
1884-05-15
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-05-15
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: J. C. Jacobsens gratitude to Meldahl and a personal gift of kr. 10.000 for all his efforts.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1884-05-15 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen udtrykker sin taknemmelighed overfor Meldahl og sender ham 10.000 kr. Beløbet er overstreget men kan anes mellem linierne.
Transskribering:
 
Carlsberg d 15 Mai 1884
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Jeg har nylig været et Par Gange paa Frederiksborg og glædet mig over Deres nu fuldförte Værk. Der gives maaskee Flere som bedre kunne vurdere Dette, men Ingen som i höiere Grad end jeg kan paskjönne den Kjerlighed og Omhu, hvormed dette Arbeide er gjennemtænkt og udfört og den sjeldne, hos os enestaaende Energi og Selvopofrelse, hvormed saa stort et Værk er fuldfört i saa kort en Tid. Da jeg hörer, at De först kommer hjem i Begÿndelsen af Juni og jeg skal reise herfra d 3die, er  der saaledes ingen Udsigt til at jeg kan tale med Dem för efter min Tilbagekomst i Slutningen af Juli, men saalænge kan jeg ikke vente med at bringe Dem min hjertelige Tak for den Maade, hvorpaa De har bragt det mig saa kjære, gamle Slot, i en Skikkelse, som vækker
 
s. 2

almindelig Beundring, men som ikke kan glæde Nogen mere end mig.
Tillad mig da at give denne min Glæde et Udtrÿk i Gjerning ved at tilbÿde Dem et lille Tillæg til det höist beskedne Honorar, som De har beregnet dem for dette omfattenmde og anstrængende Arbeide og modtage som en venlig Erindring om den Tid vi have virket sammen for dette skjönne Foretagende :  (her voldsom udstregning, men tallet 10.000 kr. kan anes mellem linierne red. CG)
 
Med  den störste Höiagtelse
 
Deres hengivne og forbundne
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet