Back to the menu
1884-07-26
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-07-26
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About the acquisition of armours for decoration of the room called "Rosen" at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1884-07-26 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om erhvervelse af rustninger til udsmykning af "Rosen" på Frederiksborg Slot.
Transskribering:


Carlsberg d 26de Juli 1884

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Jeg sögte Hr Worsaae i Torsdags paa Rosenborg, men fik der af Pigen den Oplÿsning at han befinder sig paa Frederikslund pr Naarup Station i Fyen og först vilde komme hjem i Begÿndelsen af August. I det Brev som jeg havde skrevet, og som jeg, efter at have modtaget denne Besked, strax sendte afsted med Posten har jeg meddelt at De i Forretningsanliggende skal reise til Norge d 14 August og at De i disse Dage gjorde eller havde gjort Meddellelse til Ministeriet om Localernes Aflevering til Museet og "at jeg antog at det i den Anledning vilde være nödvendigt, at der blev afholdt et Bestÿrelsesmöde för Deres Afreise" i hvilket jeg da ogsaa vilde meddele Beretning om de Rustninger og Vaaben, som jeg har kjöbt og som jeg vil tilbÿde Museet (naturligviis gratis). Dersom Bestÿrelsen bifalder min Tanke, at decorere Rosen med slige Gjenstande

s. 2

En Deel af disse Gjenstande ere allerede ankomne og flere ere underveis, men en Deel ville först kunne erholdes i Oktober, efter Slutningen af Udstillingen i Turin. Idag har jeg endvidere faaet Tilbud med Photographerede Afbildninger af 6-7 hele Rustninger, deels i Bessemer Staal, havende ?? cisilerede eller ætsede Ornamenter, deels i galvanoplastiske Afstöbninger, forsölvede og oxÿderede. Jeg kunde have stor Lÿst til at anskaffe et Par forelöbigt til Pröve for at see hvorledes de see ud, da Prisen forekommer mig paafaldende billig men jeg kan vel nok beholde Afbildningerne indtil et Möde - forhaabentlig snart - er afholdt.

Deres hengivne

J. C. Jacobsen.
Archive Reference: Rigsarkivet