Back to the menu
1884-10-13
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-10-13
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; social life;
Comments: About a curator or rather a janitor for Frederiksborg castle
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; selskabelighed;
Attachments: 1884-10-13 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om en udflugt med historiemalerne til frederiksborg og ansættelsen af en inspektør eller rettere forvalter eller pedel.........
Transskribering:


Carlsberg d 13 October 1884.

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Tak for Sidst og Tak til deres Frue. De De ved Bordet sagde mig, at Udflugten til Frederiksborg vistnok vilde finde Sted paa Onsdag, indrettede jeg mig fri den Dag og da jeg gjerne vilde raadföre mig med flere af vore Kunstnere om mit i Foraaret indsendte Forslag til en Plan for Valget af de historiske Fortællinger i Billeder og disses Anbringelse i Localerne, har jeg indbudt en Deel af vore Malere til som mine Gjæster at tage med mig til Frederiksborg paa Onsdag Kl 11 og efter Hjemkomsten at spise til Middag med mig i Dagmar Hotellet.- Endnu har jeg imidlertid ikke faaet nogen Meddelelse om, at de andre Medlemmer af Museumsbestÿrelsen tage derud den Dag, men hvis dette er opgivet, gjör det Intet til Sagen, da det efter Worsaaes förste Billet jo ikke skulde være noget Bestÿrelsesmöde, men kun et Besög "for at see hvorledes

s. 2

det staaer til derude og bl. A. at see de nu fra Arsenalet leverede Rustninger", hvilket hver Enkelt altsaa kan gjöre fo sig.
Jeg tager i hvert Fald derud med mine Gjæster paa Onsdag. Disse ere forsaavidt de kunne komme Heinr. Hansen, C. Bloch; Bache, Frölich, Neumann, Dorph, Olrik, Jerndorff Inspecteur Blach og Vermehren.
Dersom De og Worsaae ikke tage derud faaer jeg ikke Leilighed til at tale med dem om Mödet i Landmandsbanken og jeg vil derfor sige Dem at jeg ikke kommer tilstede dér (hvilket jeg ogsaa imorgen vil medele Worsaae).
Jeg seer nemlig at mine övrige, talrige Arbeider ikke tillade mig at tage Deel i videre Forhandlinger i en Komitee og jeg vilde desuden sandsÿnligviis komme i en Opposition baade med Dem og Andre, thi jeg vil aldeles Intet have at gjöre med en Subscription, hvori der tales om 6 Millioner. Kan Forslaget indskrænkes til Opförelsen af et fuldstændigt isoleret Konge Slot -(ikke en Kongebolig) af moderate Dimensioner, vil jeg naturligviis bidrage efter Evne, som

s. 3

jo nu ikke er stor, men jeg tör i dette Øieblik ikke nævne nogen bestemt Sum, men jeg tænker paa at jeg maaskee fra 1ste October 1885 at regne kan tilbÿde et aarligt Bidrag af 10,000 Kroner saalænge jeg lever.
_______________
Sagen om en Museumsinspecteur maa desværre hvile indtil Forholdene til Ministeriet klare sig, men sörg om muligt for at hele Tilsÿnet med det Indre af Bÿgningen, som ere eller blive overdragne Museet til Vedligeholdelse bliver underlagt Museet, derunder indbefattet Tagloftet og om muligt tillige Kjelderne
Kunde der ikke dertil strax ansættes en Slags Bÿgningsconducteur under Deres Overbefaling som Slottets Bÿgmester? De har jo endnu Arbeider i 3de Etage og maaskee paa Loftet og i Kjelderne og Museet kan godt lönne ham. Han kunde da maaskee ogsaa före det stadige tilsÿn i Museets Localer, men han maa bo stadigt derude. Kan De skaffe Bolig til ham ?

Deres meget hengivne

J.C. Jacobsen

vend om

s. 4

Dersom Theophilus Hansen bliver her paa Söndag, har han lovet at spise til Middag hos mig paa Carlsberg Söndag Aften og i saa Fald beder jeg Dem ligeledes at gjöre mig den Ære

Deres

J
Archive Reference: Rigsarkivet