Back to the menu
1884-11-13
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-11-13
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Fire
Comments: About the fire brigade
Transcription:
Emneord: Brand
Attachments: 1884-11-13 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om brandvæsenet........
Transskribering:


Carlsberg 13/11. 84

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Da jeg sögte Dem for lidt siden paa Charlottenborg, var det for at bede Dem at laane mig i et Par Dage de 3 sidste Aargange af Kbhvns Kommunes Regnskab nemlig for 1881-82-83 samt Budgettet for 1884, (de ældre har jeg), for at see hvormeget Brandvæsenet i det Hele koster og hvormeget deraf der udredes af Bÿgninger i Kbhvn og Forstæder og hvormeget (eller hvorlidt) Kommunen selv bidrager dertil
Da Spörgsmaalene om hvad der nu bör og kan gjöres, ere bragte og maae bringes for Repræsentantskabets Forum, anseer jeg det nemlig af Vigtighed, at Alle faae en Forestilling om hvad man andensteds anvender for at sikkre större Stæder mod om sig gribende Ildebrande, der kunne medföre Katastropher som Kbhvn 1795 og

s. 2

Hamborg 1842 o.L. Man vil da ved en Sammenligning see, hvormeget der her maa gjöres for, forsaavidt det staaer i Menneskets magt, at afværge saadanne Katastropher og hvor lidet der i denne Henseende hidtil er gjort i Kbhvn.-
Det er dog ikke min Hensigt, at skrive mere offenligt under mit Navn, men at söge at faae Oplÿsningerne indrÿkkede som Redaktionsartikler

___________

Medens jeg skriver Dette, modtager jeg Deres Brev, i Anledning af hvilket jeg naturligviis gjerne skal tale med eller skrive til Fru Heiberg.

Deres hengivne J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet