Back to the menu
1884-11-21
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-11-21
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; health;
Comments: About W. Marstrands portrait of Johanne Luise Heiberg who has accepted that the painting should be exhibited at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; helbred;
Attachments: 1884-11-21 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om Wilhelm Marstrands portræt af Johanne Luise Heiberg der har givet sit samtykke til at maleriet udstilles på Frederiksborg Slot.
Transskribering:
 
Carlsberg 21 Novbr 1884.

Kjære Hr Etatsraad Meldahl.
 
Da jeg hele denne Uge har maattet holde mig inde paa Grund af en stærk Snue skrev jeg til Fru Heiberg om, i alt Fald indtil videre, at gjöre hendes Portrait tilgjængeligt i Museet paa Frederiksborg. Herpaa har jeg nu faaet hendes Svar at hun gjerne giver sit Samtÿkke til at Marstrands Portrait af hende skal tilhöre det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot" og at hun vil sörge for at Billedet bliver udleveret til Museets Bestÿrelse eller dets befuldmægtigede. Jeg skal nu skrive til Worsaae derom.
Idet jeg takker for Laanet af Referatet af Forespörgselen og for Regnskaberne og forrige Aars budget, er jeg saa fri
 
s. 2
 
at bede Dem (kun 1 Dag) at laane mig Budgetforslaget for 1885, for at jeg kan vide paa hvilket Standpunct Ehlers stod, da dette Budget blev affattet
 
Deres hengivne
og forbundne
 
J. C. Jacobsen

 
Archive Reference: Rigsarkivet