Back to the menu
1885-07-04
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-07-04
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About the old carillon and J. C. Jacobsens eager to install a new.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1885-07-04 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om det gamle klokkespil og J. C. Jacobsens iver for at få lavet et nyt
Transskribering:
 
4/7 1885
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Det er besÿnderligt, at jeg har glemt hvad der findes i F. R. Friis Samlinger om Sangværket i Klokkettarnet paa Frborg, hvoraf det sees at det indeholdt 16 smaae Klokker og 2 Trommer af Kobber og 13 stöbte Messingvalser, samt at det kunde spille 50 forskjellige Melodier (pag 251). Paa næste Side (p 252) staar at Kongen har noteret i sin Almanak 14 Juni 1619, at han har "contraheret med J. Heckelauer om et Sangverk, som kan slaae 100 forskjellige Melodier". Hvorledes dette kunde lade sig gjöre med 13 Valser, forstaaer jeg ikke; formodentlig have Valserne været saa lange, at der var Plads til flere Melodier paa hver. Det er dog önskeligt at et eventuelt nÿt Sangværk blev det gamle lige saa ligt som muligt, selv om Melodiernes Udförelse ikke bliver saa fuldkommen
 
s. 2

som man ellers nu kan gjöre den.
Restaurationen af den överste Etage ligger ogsaa mig varmt paa Hjærte, men naar den paa en værdig Maade skal svare til de andre Etager, vil den sikkert kræve mere end 30,000 Kroner. Jeg vil derfor raade til at der udarbeides Tegninger til en Udstÿring, lig de andre Etager, hvorefter Arbeidet kan og - med allerhöieste Aprobation - skal udföres. Hvis jeg lever nogle Aar endnu, haaber jeg efterhaanden at kunne skaffe Midler dertil.
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
I Morgen vil jeg om muligt gjöre en Udflugt til Frborg.
Archive Reference: Rigsarkivet