Back to the menu
1885-08-23
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-08-23
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About a replacement of J. J. A. Worsaae in the board of Fredriksborg Castle (Worsaae died on August 15th) and about the ownership of the bronzestatues of the Fountain of Neptun.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1885-08-23 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om besættelsens af Worsaaes plads i bestyrelsen. (Worsaae døde 15. august) og om ejerforholdet til bronzestauerne på Neptunspringvandet.
Transskribering:
 
Carlsberg 23 August 1885

Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Af Deres Brev igaar saae jeg med stor Beklagelse, at De var upasselig og maatte holde Sengen. Dersom De bliver saa rask til paa Onsdag, at De kan komme til Bÿen, skal De ikke trætte Dem med at tage til Carlsberg, da jeg lettere kan komme til Dem paa Charlottenborg, naar De forud vil underrette mig om klokkeslettet.
Hvad Frederiksborg MUseets Bestÿrelse angaaer, vil jeg önske, at Worsaae's Plads forelöbig forbliver ubesat, hvilket ikke kan hindre eller sinke de löbende Sager, som godt kunne besörges under Deres - det kongevalgte Medlem - Ledelse som Formand. Det vilde derimod være meget uheldigt at faae et midlertidigt
 
s. 2
 
med alle Forhold og Forudsætninger ubekjendt, Medlem ind i Bestÿrelsen og det er for saavidt heldigt at Herbst, som jo er aldeles paa Vildspor med Hensÿn til vore Forhold, ikke vil have med Frederiksborg at bestille, hvor han i hvert Fald neppe heller vilde være paa sin rette Plads.-
Da jeg tog hjem fra Begravelsen traf jeg Prof. Holm, med hvem jeg talte underveis. Han var af samme Mening som jeg og var rede til at deltage i et Möde, naar De berammer det, da han bliver her i Bÿen.-
Af det Brev fra mig, som krÿdsede Deres, har De seet at vi nu faae Bronzestatuer til Neptuns Fontainen, og at jeg i Museets Navn har antaget Bronzestöberiets og Börjeson's Tilbud, men forinden jeg efter Aftale modtager den den formelige Kontract til Underskrift
 
s. 3
 
maa Museumsbestÿrelsen overveie om jeg ved Underskriften skal ligefrem gjöre Museet til Eier af Bronzestatuerne. Det vil nemlig vare længe og det er tvivlsomt om jeg nogensinde faaer Raad til at bekoste alt det övrige Bronzearbeide paa Fodstÿkkerne af Statuerne og paa Pillen med dens Fremspring etc. samt Marmorarbeidet til hele Indfatningen og til Pillen, m.m.
Med Tiden vil Museet ganske vist kunne henlægge de fornödne Midler dertil, men det vil vistnok blive seent, med mindre Museet vil og kan optage et Laan (af Statskassen ?)
Jeg kunde jo ogsaa forære Statuerne til selve Slottet, men jeg vilde ikke gjerne overlade Bevillingsmÿndighederne at udföre de övrige Arbeider ved Fontainen som dermed blev en Statseiendom, hvorpaa Museet ikke beholdt nogen Indflÿdelse.-
Saavel om disse Spörgsmaal som om Forberedelsen til Affattelsen af et aldeles
 
s. 4
 
nödvendigt Budget for næste Aar er det önskeligt, at vi snart kunde holde et Möde, maaske bedst paa Frederiksborg, hvilket jeg ogsaa troer stemmer med Prof Holms Ønske
I Haab om snart at gjensee Dem fuldkommen rask
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Archive Reference: Rigsarkivet