Back to the menu
1885-11-13
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-11-13
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; carillon;
Comments: All the information J. C. Jacobsen has aquired about the construction of a carillon at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; klokkespil; sangværk;
Attachments: 1885-11-13 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om klokkespillet til Frederiksborg Slot. J. C. Jacobsen videregiver al sin information om konstruktionen af et klokkespil til F. Meldahl.
Transskribering:
 
13/11 1885

Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Min Ven Mandrup Meyer mener at Melodierne maa udspilles 3 stemmig og at de nævnte saavelsom andre sædvanlige Psalmemelodier kunne udföres paa et Sangværk af fulde 2 Octaver eller 24 Klokker. Heri er Uhrfabrikant B. Larsen enig. Denne gjorde mig opmærksom paa, at selve Værkets Drivkraft og Mekanismens Stÿrke og fölgelig dets Dimensioner og Pris vilde blive afhængig af Klokkernes Störrelse. Han bad mig derfor om en Angivelse af Lÿdaabningens Störrelse (disse maae være i de 2 Luger over Uhrskiven ) hvorfor jeg anmodede Hr Holck om en Tegning med Maalangivelse af disse Luger, som jeg har tilstillet Hr Larsen, som nu vil erhverve Oplÿsning fra en paalidelig Klokkefabrikant i Belgien om Störrelse, Vægt og Pris af et Sæt af 24 Klokker af de störste
 
s. 2
 
Dimensioner, hvortil der er Plads i Lugerne, men da det er muligt at denne Störrelse vil kræve et Sangværk med saa kraftig en Mekanisme, at det hele dermed bliver for kostbart, har jeg bedt ham om at forlange Overslag over et Sæt Klokker af en noget mindre Dimension for at han kan gjöre en Beregning af et Værk af den störste og af en noget mindre Stÿrke. Jeg har tillige bedet ham om muligt at faae den störste, (dÿbeste) Klokke sendt til Pröve, for at man kan faae en Forestilling om Lÿdens Stÿrke og dermed om hvorvidt det er nödvendigt at anskaffe Klokker og Værk af den störste Dimension.
Hr Larsen mener at han ikke kan gjöre et Værk færdig i kortere Tid end 2 Aar eller til 1888.-
Hr Meyer tör ikke paatage sig at udsætte Melodierne for Klokker, da han ikke kjender Virkningen af disses Toner,
 
s. 3
 
men mener at det maa overlades til Prof Gade eller, hvis denne ikke har Tid dertil, da til en Musiker i Belgien som kjender Sangværkernes Toner. Dermed har det efter Hr Larsens Yttringer heller ingen Hast, da det ikke vil faae nogen Indflÿdelse paa Konstructionens Störrelse og Pris og först behöves angivet, naar Stifterne, der skulle Löfte Hammeren skulle indsættes i Valserne. Derimod er det af Betÿdning at vide om Melodierne skulle udsættes/udspilles 3 stemmigt, hvilket jeg troer at burde anbefale, efter at have hört Hr Meyer spille nogle af Melodierne paa Klaveret. Hvorvidt der er Höide nok i Taarnet til at spille 6 eller flere Melodier uden nÿ Optrækning og uden at gjöre Loddet altfor svært maa nöiere undersöges. Dette er alle de Oplÿsninger jeg fortiden kan meddele.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet