Back to the menu
1886-07-06
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-07-06
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About a monument of Peder Skram and the carillon at Frederiksborg Castle
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1886-07-06 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om penge til en mindesten for Peder Skram og om klokkespillet på Frederiksborg Slot
Transskribering:
 
Carlsberg 6 Juli 1886.

Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
I Anledning af Deres venlige Meddelelse om Peder Skram's Mindesten vil jeg med Fornöielse, ifölge mit tidligere Tilsagn foröge mit Bidrag med 200 Kroner, som jeg skal give min Bogholder Ordre til at sende Dem en af de förste Dage.
Uhrmager B. Larsen var hos mig forleden Dag og meddelte mig forskjellige Oplÿninger om Klokkespillet, bk. A. med gode Anbefalinger for den bedste Klokkestöber i Belgien, fra hviken man ubetinget bör tage Klokkerne uagtet hans Priser ere de höieste.
Det smukkeste Klokkespilo jeg hörte paa min sidste Reise var i Amsterdam i Taarnet paa Slottet, men jeg veed desværre ikke hvor dÿb Tonen paa den störste
 
s. 2
 
Klokke var. Der var i Alt 36 Klokker. Saa stort behöver vort Sangværk dog ikke at være, men det bör dog neppe have mindre end 2 Octaver, altsaa 24 Klokker. Naar jeg kan faa Tid til at komme (10 Juli i margen) til Frederiksborg, maaskee paa Löverdag, vil jeg med Hr Holck besee og maale Localet over og omkring den överste store Klokke, for at see hvor store Klokker, altsaa hvor dÿbe Toner, vi kunne faae. Saavidt jeg erindrer angav Gade den dÿbeste Tone at skulle være a, men hvilket a ? deraf afhænger Rummets Störrelse og Prisen.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet