Back to the menu
1886-09-15
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-09-15
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Technology;
Comments: J. C. Jacobsen explains to F. Meldahl how road surfaces of wood are made in Paris and Frankfurt.
Transcription:
Emneord: Byggeteknik;
Attachments: 1886-09-15 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen skriver udførligt til F. Meldahl om hvorledes vejbelægninger at træ er lavet i Paris og Frankfurt.
Transskribering:
 
 
Carlsberg 15 Septbr 1886
 
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
 
Da De idag spurgte mig hvorledes man lægger Brolægning af Træ paa de Steder jeg har seet dette Arbeide i Udlandet, gav jeg Dem en vistnok utydelig og i hvert Fald ufuldstændig Forklaring og jeg vil derfor give den lidt fuldstændigere.
I Paris lægger man först et Underlag af 8-9 Tommers Béton og derpaa sætter man de i Kultjære kogte Træstave af Norsk Fÿr i 9 Tommers Længde, 3½ Tommes Tykkelse og 5 Tommers Höide. Bétonen er jævnet efter Gadens Form, men ikke pudset glat. Derpaa udbreder man et tÿndt Lag, i 1½ Tommes skarp Grus, hvorpaa man sætter Stavene og banker dem med en Hammer. Stavene sættes med knap ½ Tommes Mellemrum hvorfor man lægger Lister af den nævnte Tÿkkelse mellem dem og naar en Strækning af nogle Favnes Længde er sat, optages de paa skraa lagte Lister og Mellemrummene udstöbes med Cement, hvorefter der spredes et tÿndt Lag skarp Grus over Brolægningen, som ikke borttages för Gruset ved Kjörselen er trÿkket ned i Fugerne og Stavene. En stor Strækning af Boulevards og hele Champs Elysee er i de sidste 4 aar lagt paa denne Maade og holder sig fortræffeligt.
I Frankfurt er en betÿdelig Strækning lagt paa en lignende Maade, men dér lægger man ovenpaa den med en svær Tromle planerede Beton endvidere et Lag Cementpuds af 1 à 1½ Tommes Tÿkkelse som glattes med Rivebrædter, som Murpuds, meget nöiagtigt og de 4½ Tomme höie Fÿrre-Træstave, kogte i Kultjære sættes directe paa Spidsen med Lister imellem, ligesom i Paris. Derefter optages Listerne og nu gÿdes med en bred Kande med 4 smalle Udlöbertude flÿdende
 
s. 2
 
Goudron c ½ à 3/4 Tomme höit ned i Bunden af Fugerne og derpaa fÿldes disse med flÿdende Cement og det hele overströes derpaa med et lille Lag skarp Grus, som bliver liggende, ligesom i Paris, indtil Gruset ved Kjörselen er presset ned i Fugerne.-
I den brede Gade fra Frankfurter Hof op til Torvet blev et Stÿkke til Forsög lagt omtrent paa samme Maade, men med den Forskjel, at der paa den ene Side af hver Stav blev indslaaet 3 Stifter (hvoraf Pröve vedlægges,) for at danne Fugen. Dernæst blev hver Stav naar den sættes dÿppet ½-3/4 Tomme dÿbt i halvvarm flÿdende Goudron, hvorved Bunden baade af Længde- og Tværfugerne og Undersiden under Staven blev fÿldt med Goudron. Derpaa bleve Fugerne fÿldte med flÿdende Cement og det hele dækket med skarp Grus paa den ovennævnte Maade.- Denne Methode har jeg anvendt paa den Træbrolægning jeg har begÿndt og har isinde at fortsætte paa mine Kjörebaner paa Carlsberg. Endnu kan jeg ikke gjöre nogen nöiagtig Beregning over Udgiften pr Kvadratalen, men den er ganske vist ikke billig.- De nedlagte Stifter ere forfærdigede her efter den fra Frankfurt medbragte Pröve.-
Jeg har nogen Frÿgt for, at Pariser Methoden med et tÿndt Gruslag under Træstavene ikke vil være heldig i vort Klima hvor Frosten vil kunne löfte Stavene, naar der trænger Fugtighed ned under dem gjennem Fugerne. Derfor foretrækker jeg at omgive den underste Del af dem med Goudron.
 
 
Deres hengivne og forbundne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet