Back to the menu
1886-09-28
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-09-28
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: Draft to a letter about the carillon and the fountain of Neptune.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1886-09-28 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Kladde til brev om klokkespillet og især Neptunspringvandet
Transskribering:
 

Carlsberg 28 Septbr 1886

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

De De ved Deres Udtalelser om et Sangværks Betÿdning har udövet en væsenlig Indflÿdelse paa min Beslutning om at anskaffe et saadant til Frederiksborg og da Deres nidkjære Bistand derfor er paaregnet ved den inderlige Ordning af Opstillingen, m.m. bör jeg ikke töve med at meddele Dem fuldstændig Oplÿsning om dette Anliggende og jeg sender Dem derfor hoslagt en Kopi af Overenskomsten med Bertram Larsen, samt af de væsenlige Puncter i hans Overslag tilligemed en Fortegnelse over Klokkerne.- J. C. Jacobsen
__________________________

Jeg venter nu hver Dag 12 af Bronzefigurene til Neptuns Fontainen, som paa en Ubetÿdelighed nær vare færdige, da jeg saae dem  i Stokholm. Jeg saae ved den Leilighed, at  der har været 54 (maaske 57) Straaler, samt disses omtrentlige Retning. Det bliver derfor ingen ganske let Opgave at give hver Straale en saadan Retning og at faa forskjelligt Trÿk, at de komme til at danne harmoniske Kurver, naar de ses fra Siden i passende Afstand (fra Indgangen ad S. Porten) og at De falde passende fordelt i Bassinet og ikke stöde sammen paa deres Vei gjennem Luften.
 
s. 2
 
Denne Opgave maa være löst för man kan tage Bestemmelse om Fontainens, navnlig Midtepillens, Dimensioner og Form og saasnart Statuerne ankomme, blive de derfor strax opstillede paa et Stativ af Træ her paa Carlsberg hvor man kan pröve deres Opstilling samt Straalerörene som skulle anbringes indeni dem og experimentere med Retningerne og det forskjellige Trÿk, hvortil fra mine store Brandpumper have rigelig Kraft. Min Lÿst til at öve mig i Lösning af Opgaver har foranlediget mig til det maaske örkeslöse Arbeide, at gjöre forskjellige Udkast til Straalernes Kurver og deres Fordeling, hvoraf 2 omtrent ere færdige, hvorefter jeg skal sende Dem og Heinr. Hansen Kopoier deraf.  De ville i al Fald deraf see, at Bassinet maa være saa stort i Omkreds, som det gamle Fundament tillader, for at kunne modtage den store Mængde af Straaler.
Jeg er noget urolig over, at jeg ikke kan gjöre mig en omtrentlig Forestilling om Udgiften til Bassinet og til Midtpillen, hvilken sidste vistnok oprindeligt har været rigeligere udstÿret, end jeg faaer Raad til, men selv om denne ganske vist maa gjöres mere tarveligt, tröster jeg mig med at Virkningen af et Springvand paa Publikum væsenlig beroer paa Vandets levende Spil i en Rigdom af forskjellige Kurver og i den Henseende maa man med det kraftige Pumpeværk, som vi haver, kune præstere nok saa meget som Chr 4des Bröndmester.
 
s. 3
 
Det var Skade, at Grev Rosen - vistnok paa Grund af Faderens Död - ikke kom hertil paa Hjemreisen fra Berlinerudstillingen og at vi saaledes ikke fik Leilighed til at tale med ham, men jeg fik af min Samtale med ham i Stokholm det Indtrÿk at han har Lÿst til at tage fat paa Dagmers "Död", hvorfor han önskede Oplÿsninger af Kildeskrifter og jeg sÿntes at mærke, at han kun ventede paa en udtrÿkkelig Bestilling for at erklære sig villig til at paatage sig den. Da jeg nu skal sende ham de Skrifter som Johannes Steenstrup har givet Anvisning paa, vil jeg foreslaae at vi med det samme give ham en udtrÿkkelig Bestilling paa "Dagmar".
Med en Mand som Rosen kan man vel ikke accordere men maa formentlig gjöre Bestillingen uden videre, med Angivelse af Billedets Dimensioner og overlade ham at fastsætte Prisen. Dersom De er enig heri, antager jeg at De, ifölge Deres Forhold til Rosen og som Formand i Museets Bestÿrelse maa gjöre Bestillingen og det er da vel rettest at De ogsaa sender ham de omtalte Kildeskrifter X) i Museets Navn.
 
 
Deres hengivne
 
 
J. C. Jacobsen

x) Disse bestaae ifölge J. Steenstrups Raad kun af i Grundtvigs "Gamle Folkeviser" 3die Del og i et fortræffeligt , orienterende Uddrag af Disse af N. M. Petersen i "Folkekalenderen" for 1843
Archive Reference: Rigsarkivet