Back to the menu
1886-10-10
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-10-10
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: The Neptune Fountain; Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About J. C. Jacobsen's continuing experiments with The Neptune Fountain, the swedish painter Perseus portrait of Oscar II and Jensens portrait of Christian IX
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Neptunfontænen;
Attachments: 1886-10-10 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om J. C. Jacobsens fortsatte forsøg med Neptunfontænen, den svenske maler Perseus portræt af Oscar II og Jensens portræt af Christian IX
Transskribering:
 
Carlsberg 10de October 1886.

Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Med Hensÿn til Bestillingen af Kong Oscars Portrait havde jeg forleden Dag en Samtale med Baron Rosenörn Lehn, som Forsikkrede mig, at han ansaa den snarlige Udförelse af vor Konges Portrait for Fuldkommen sikker og paa mit Spörgsmaal om det var tilraadeligt at vi i Henhold hertil nu bestilte Kong Oscars Portrait, svarede han ubetinget: Ja, der var aldeles ingen Grund til at töve med denne Bestilling, men han var iövrigt enig i vor Tanke, at udsætte Opstillingen deraf i Museet til vi havde faaet Kong Christians Portrait.-
Jeg har derefter idag tilskrevet Hr Perseus og meddelt ham vort Ønske, at overdrage ham at male Kong Oscars Portrait, som Knæstykke, samt forespurgt om hans Pris. og om hvor lang Tid han antager at behöve til Udförelsen
_________________

Jeg har været saa optaget af Forretninger i denne Tid, at jeg ikke har kunnet besöge Olrik. Da jeg sidst besögte ham i Sommer, var han udelukkende bekjæftiget med de mange, store Billeder til Marmorkirken.-
_____________
 
Jeg har selvfölgelig ikke gjort nogen Bestilling hos Henningsen, men da jeg engang i sidste Vinter havde
 
s. 2
 
hört - vistnok af Bloch - at Henningsen havde ÿttret Lÿst til at forsöge paa en Fremstilling i en Frise lig Frölichs eller Bayeux Tapetet, af en Del af Danmarks Historie mellem Knud d. Store og Valdemarerne, havde jeg i den Anledning en Samtale med ham hvori jeg meddelte ham forskjellige Oplÿsninger og - saavidt jeg nu kan erindre - opmuntrede ham til at tænke nærmere over en saadan Opgaves Lösning. Siden den Tid har jeg imidlertid ikke hört fra ham eller havt Leilighed til at besöge ham
______________

Ørsteds Portrait er nu indpakket og bliver afsendt til Holck's Adresse i Morgen.
______________
 
Det gjorde mig meget ondt at see af Deres Brev igaar at De var upasselig og derfor ikke kan komme herud i de nærmeste Dage.- Heinr. Hansen kom herud i Gaar og saae den begÿndte, forelöbige Opstilling paa Skabelonen af Bröndindfatningen, hvori jeg dog foreslog nogle Forandringer, som han nærmere vilde overveie, men vi önskede begge at conferere med Dem her paa Stedet, för der foretages videre. Da det imidlertid kan hænde, at jeg maa tage til Bÿen i Forretninger en eller anden Formiddag, vil jeg bede Dem med et par ord at lade mig vide hvilken Dag De kan komme, for at jeg kan indrette mig paa at være hjemme og tillige sende Bud til Heinr. Hansen. De veed formodentlig hvilke Dage han er bunden til Academiet, hvilket han angav, men jeg har glemt hans Meddelelse derom.
 
s. 3
 
Jeg skal nu sætte et större Antal af Straalerör i Forbindelse med min Vandledning for at man kan danne sig en Forestilling om Straalernes Former ved forskjellige Diametre og Elevationer af Straalerörene og ved forskjelligt Trÿk.

Deres meget hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
 
Archive Reference: Rigsarkivet