Back to the menu
1886-11-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-11-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; The Neptune Fountain;
Comments: Geheimeråd Slum will visit Carlsberg and see the Experiments with the Neptune Fountain. The ministry of interior affairs has asked J. C. Jacobsen for documentation of his donations, which he cannot find.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Neptunfontænen;
Attachments: 1886-11-22 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen er af Indenrigministeriet blevet bedt om en redegørelse for sine bidrag, men mangler nogle papirer. Geheimeråd Slum vil besøge Carlsberg og se på forsøgene med Neptunfontænen.
Transskribering:
 
d 22/11 - 86
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
I Anledning af Deres venlige Meddelelse om at Geheimeraad Slum önsker at komme paa Söndag Kl. 1 til Carlsberg og see Fontainestatuerne, behöver jeg neppe at forsikkre, at det vil være mig en Ære og en Fornöielse at modtage ham til den nævnte Tid. Til paa Söndag ville alle Straalerne ogsaa kunne være prövede og regulerede og i fuld Gang. Naar det kun ikke blæser for stærkt, ville de gjöre en prægtig Virkning. Jeg har idag faaet Konossement paa 2 af Quinderne, men om de komme hertil og kunne opstilles i denne Uge, er dog tvivlsomt.-
Jeg vilde idag have besögt Dem, men hörte af min Kudsk, at han havde
 
s. 2
 
seet Dem gaae paa Gaden bort fra Hjemmet. Anledningen til mit Besög var en Forespörgsel fra Cand. Borneman, som er ansat i Inderigsministeriet og skal udarbeide en Beretning om Frederiksborg Slots Gjenopförelse og dertil önskes en Meddelelse om mine forskjellige Bidrag, hvorom han ikke kunde finde tÿdelig Forklaring i Actstÿkkerne.-
Jeg har derefter, i Henhold til mine Böger og Korrespondencer meddelt ham Tidspunctet for og Störrelsen af mine Bidrag til Bedekammeret, Riddersalen, "Rosen" og Konge- og Prindsesseflöien, men blev derved opmærksom paa, at den sidste Skrivelse, jeg kan finde fra Komiteen og Ministeriet af 5de Septbr 82 betegner mit sidste Bidrag af 35,000 Kr som et Forskud der skal refunderes af Lotteriets Indtægt. Denne Refusion har jeg imidlertid ved Afslutningen af vedkommende Aars Regnskab
 
s. 3
 
slaaet en Streg over og opfört Summen som en Gave til Slottet, hvilket jeg vistnok har udtalt for Dem, men jeg kan ikke mindes og kan heller ikke hos mig finde nogen Oplÿsning om, at jeg har afgivet nogen skriftlig Erklæring derom til Ministeriet.
Denne Tvivl meddelte jeg Borneman i en Anmærkning med Tilföiende, at dersom en sadan Erklæring ikke fandtes i Ministeriets Archiv, skulde den blive indsendt. Men för jeg foretager videre i den Henseende, önsker jeg at vide om der existerer Nogen Korrespondance om dette Punct, som maaske hos mig kan ligge skjult paa et urigtigt Sted mellem andre Papirer. Det var derom jeg vilde bede Dem ved Leilighed at give mig Oplÿsning.
 
 
Deres hengivne og forbundne
 
 
J. C. Jacobsen
 
 
 
 
 
 
 
Archive Reference: Rigsarkivet