Back to the menu
1886-11-29
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-11-29
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; The Neptune Fountain;
Comments: J. C. Jacobsen want to make public the he plans to donate a carillon and a fountain to Frederiksborg. But first the minstry and the king must be advised.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Neptunfontænen;
Attachments: 1886-11-29 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen ønsker at offentliggøre at han vil skænke et klokkespil og en fontæne til Frederiksborg, men først ska ministeriet og kongen orienteres
Transskribering:
 
29/11 1886

Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Da den paatænkte Anskaffelse af en Fontaine og et Sangværk til Frederiksborg nu bliver mere almindelig bekjendt, forekommer det mig at jeg ikke bör töve længere med officielt at forelægge disse Forslag for Ministeriet og jeg har derfor nedskrevet hoslagte 2 Koncepter til Andragender derom; men forinden jeg indsender disse beder jeg Dem at gjennemlöbe dem og derefter sige mig om De har noget ved Form eller Indhold at erindre. Jeg formoder at begge
 
s. 2
 
Sager maae forelægges Kongen til allerhöieste Approbation, men jeg har ikke udtrÿkkelig nævnt dette i Andragenderne, da det maaske er overflödigt.
Om Sangværket har jeg brugt det Udtrÿk, at jeg skjænker dette og Klokkerne til Slottet, for dermed at antÿde, at jeg gaaer ud fra at Ministeriet selv vil besörge Opstillingen i Taarnet.-
____________
 
Jeg lader nu gjöre Forsög med flade Straalerör til en Del af Straalerne paa Fontainen og skal lade dem vide saasnart jeg har seet Resultaterne deraf.
____________
 
Imorgen bliver Kopien af Christian d 2des pragtfulde
 
s. 3
 
Rustning i Stokholm Samlingen clareret og en af de næste Dage sendt til Frederiksborg.
Gustav Vasa's Rustning kommer i Januar.
Derefter veed jeg ikke at der er andre Rustninger a erholde som have historisk Interesse end de 2 ved Herluf Trolle's Grav i Herlufsholm.
 
Deres hengivne og forbundne
 
J. C. Jacobsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archive Reference: Rigsarkivet