Back to the menu
1887-01-29
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1887-01-29
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; The Neptune Fountain; carillon
Comments: J. C Jacobsen tells Meldahl that he has offered the minister (Scavenius) to pay for the pumping station to the Neptune Fountain, and he abandons the idea of ​​a large carillon as the cost of conversion of the old clockwork would be too large.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Neptunfontænen; klokkespil
Attachments: 1887-01-29 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen fortæller Meldahl at han har tilbudt ministeren (Scavenius) at betale for pumpeværk til Neptunfontænen og at han opgiver tanken om et stort klokkespil da omkostningerne til ombygning af det gamle urværk ville blive for store.
Transskribering:
 

29/1 1887.
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Jeg vil strax berolige Dem med at meddele, at Sagen om Pumpeværket mm til Fontainen er i Orden, da Ministeren med stor Tilfredshed hörte og modtog mit Tilbud (som jeg paa Mandag Indsender skriftlig) om at afholde alle Udgifter til det fornödne Pumpeværk og dets Opstilling og Forbindelser, saa at han ingen Bevilling behöves.
 
Hvad Sangværket derimod angaaer, bad jeg ham at stille denne Sag i Bero, da det af de fremkomne Overslag fremgik at Forandringerne af det gamle Uhrværk
 
s. 2
 
vilde medföre saa store Udgifter, at hverken han eller jeg kunde gaae indderpaa. Denne Plan maa derfor vistnok helt opgives og Opstillingen af Sangværket gjöres saa simpelt og billigt, at jeg kan udrede det Hele. Jeg skal nu tale med Bertram Larsen derom saasnart jeg kan faae en Smule Tid.
 
Deres hengivne
 
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet