Back to the menu
1872-02-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1872-02-xx
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Patronage; social life;
Comments: Johanne Luise Heiberg asks J. C. Jacobsen if she may use some of the money he has places at her disposal for supporting the painter Christine Løvmand who is very ill. She also invites J. C., Laura and Carl Jacobsen to her daugthers confirmation party.
Transcription:
Emneord:
Attachments: 1872-02-xx brev til JCJ fra JLH.pdf
Kommentarer: Johanne Luise Heiberg spørger J. C. Jacobsen om hun må bruge nogle af de penge han har stillet til hendes rådighed til at understøtte maleren Christine Løvmand, der er meget syg. Samtidig inviteres J. C., Laura og Carl Jacobsen til Johanne Luise Heiberg's døtres konfirmation.
Transskribering:


Hr Capitain!

Den Ædelmodighed, De har havt, at lade mig disponere over en Deel Penge til den i Kunstens Tjeneste, som maatte trænge til Understöttelse ved Theatret giver mig mod til at bede Dem, om jeg maa gjöre en lille Undtagelse fra Regelen.
De kjender dog vist af Navn Malerinden Fröken Lövmand, der aarlig har havt Blomstermalerier paa Udstillingen. Jeg har i henved 25 Aar kjendt hende personlig og jeg, som alle, der har staaet i Beröring med hende, har altid beundret hendes rene og fortræffelige Karacteer. Hun har utrættelig arbeidet især ved Information for at ernære sig og to svagelige Söstre. Nu gaar hun i sit 70 Aar, er blevet meget betænkelig syg af en

s. 2

Underlivs-Sygdom hvoraf hun næppe kommer sig mere. Al Information, hendes Erhvervskildeer saaledes standset for denne elskværdige Personlighed, der aldrig klager, aldrig har ligget nogen til Byrde, men altid med den störste Interesserthed hjulpet andre, hvor det stod i hendes Magt. Jeg besögte hende forleden og gik meget bedrövet fra denne min ædle Veninde, ved Tanken om, hvad der venter hende i den korte Tid hun har tilbage. Nu er min Bön til Dem, om jeg af de Penge, De har betroet mig anonymt maa sende hende 100 Rdlr ? Jeg ved Ingen, der er værdigere til deres Hjælp end Christine Lövmand. Jeg venter Deres Svar, thi uden Deres Tilladelse tör jeg ikke gjöre dette Skridt.

Og en anden Bön. Den 2 Marts skal mine to ÿngste Börn confirmeres. Tör jeg haabe, at De, deres Frue og Sön vil blande Dem om Aftenen imellem De faa Venner, jeg endnu har tilbage
En af de förste Dage kommer jeg ud til Deres Frue for at gjentage min Bön

Deres forbundne og hengivne

Johanne Luise Heiberg

Til Hr Capitain Jacobsen

Archive Reference: Rigsarkivet