Back to the menu
1873-04-17
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1873-04-17
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Patronage; The Royal Theatre;
Comments: Johanne Luise Heiberg is complaining about how the gift she had sent to Mrs. Hansen on behalf of J. C. Jacobsen was received.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; Det Kongelige Teater.
Attachments: 1873-04-17 brev til JCJ fra JLH.pdf
Kommentarer: Johanne Luise Heiberg beklager sig over hvorledes den gave hun havde sendt til fru Hansen på vegne af J. C. Jacobsen blev modtaget.
Transskribering:


Hr Capitain!

Et skammeligt Ordsprog siger: "Man er sig selv nærmest". Af den Grund skriver jeg i Dag til Dem for at forklare Dem, at det ikke er nogen Forsömmelse fra min Side, at De först i Dag erfarer hvorledes det er gaaet mig med Gaven til Fru Erhard-Hansen. I Löverdags otte Dage blev Gaven sendt tillige med mit Brev hvis Indhold jeg meddelte Dem, altsaa et Par Dage för De skrev til mig om Formen i samme. Jeg ventede den ene Dag efter den Anden for at höre lidt, mundtligt eller skriftligt, om Gavens Modtagelse, men nei! Jeg kunde ikke forstaae denne Opförsel, og der faldt mig alle Slags ind om Grunden hertil. Tilsidst tænkte jeg, maaskee mit Brev er forkommet af Budet, der skulde have det med, saa Fruen ikke aner fra hvem Gaven er sendt, og saaledes ikke veed hvem hun har at henvende sig til.

s. 2

Da min Taalmodighed var forbi, bad jeg en ved Theatret spörge Fru H- i Mandags' Aften fra mig, om hun i Löverdags otte Dage havde modtaget et Brev fra mig. Hun svarede: jo jeg har. Da jeg ikke i et Par Dage har været paa Theatret, modtog jeg först denne Besked i Dag paa Pröven. Senere under Pröven kom Fruen selv, og sagde leende, som i forbigaaende, "Tak, jeg kan tænke at det er fra Jacobsen". Der har i hele den Maade, hvorpaa hun har modtaget denne Opmærksomhed, været noget, efter min Fölelse, fornærmeligt og uopdragent ..., saavel for mig, som for den, fra hvem Gaven kom; og den Tone hvori hun sagde "det er vel fra Jacobsen", forögede min Vrede over hendes Taklöshed, og jeg svarede uvilkaarligt: deri tager De meget feil, gik og lod hende staae noget forlegent tilbage. Jeg havde en Fölelse af, at hun ikke var værdig til at modtage en Gave fra Dem, under disse Omstændigheder. At Gaven ikke var fra mig, stod jo udtrÿkkeligt i mit Brev til hende.
Jeg veed nu ikke om De

s. 3

bifalder hvad jeg har gjort, men det var mig ikke muligt i Øjeblikket at handle anderledes.
Tak for Deres sidste Brev til mig. Jeg afskÿer Utaknemmelighed, fordi den tÿder paa Hovmod fra Tankens saavel som fra Hjertets Side.
Jeg er og bliver for bestandig

Deres taknemmelige og hengivne

Johanne Luise Heiberg

d: 17 April 1873.

Archive Reference: Rigsarkivet