Back to the menu
1874-12-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Rome
Date: 1874-12-25
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: New Year greetings from Rome.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve;
Attachments: 1874-12-25 brev til JCJ fra JLH fra Rom.pdf
Kommentarer: Nytårshilsener fra Rom.
Transskribering:


Kjære Capitain Jacobsen!

Jeg maa have Lov, ogsaa i aar, at önske Dem og Deres et lÿkkeligt Nÿtaar! Tak for at det Venskab De har vist mig i det Gamle. De har i meer end en Henseende holdt Modet oppe hos mig, der nu meer og mere voxer i det jeg föler, at Livsaanden atter vender tilbage, saa at jeg nu kan arbeide paa andet end Legmets Vedligeholdelse. Börnene der sender Dem og Deres Frue deres ærbödige Hilsen, ere ligesom jeg meer og mere glade og henrÿkte over det deilige Rom. Man svælger her i Nÿdelser af alle Arter, og jeg forstaer nu godt, at det vil blive vanskeligt at brÿde op engang först eller sidst i April. Hvor er det dog herligt at vandre her i December Maaned mellem Roser, Citron og Aplsiintræer, og under
s. 2
en deilig blaa Himmel, hvor ingen Vind rörer sig, og kun af og til at lægge lidt i Kaminen, hvis Flammer forhier det Hÿggelige i Stuen. Gud veed hvorledes naar jeg kommer hjem, skal kunne undvære en Kamin og den Nÿdelse i Tuusmörket at stirre ind i Flammerne, men jeg maa vel være fornöiet i Hjemmet ved at faae en god sort Kakkelovn, naar jeg endda kan faa den uden Rög og andre Ubehageligheder. Det er magelöst hvor man faaer Lÿst til at bÿgge, naar man gaaer her og betragter alt det Vidunderlige, som her findes af Bÿgningskunst.
Jeg kan tænke mig, hvad Alt dette har været for Dem at betragte med Deres aabne Øie og sands for Architectur. De sidder vist nu, som sædvanlig, midt i nÿe Arbeider? Jeg glæder mig til naar jeg kommer hjem, at se Deres nÿe Botaniske Have, forunden hvad De ellers maatte have under Arbeide. Ja, visselig forstaaer jeg efter to Maaneders Ophold i Rom bedre hvad De havde den Godhed at skrive til mig midt i October,
s. 3
og jeg maa give Dem Ret i Alt, undtagen i Beklagelsen af, at Gaderne nu ere renere end i Pavens Tid. Var De saa ulÿkkelig at skulde tvinges til at gaa med Skjörter, som vi, da troer jeg, at De fuldkomen vilde være tilfreds med det Snavs, som findes hist og her at vade igjennem. Mine eensomme Vandringer paa Monte Pincio, er jeg ganske henrÿkt over, og vil savne overordentlig i Hjemmet, især hvis det skammelige Rÿgte er sandt, at Tietgen har morderiske Planer med langelinie. Skulde et være sandt, da sÿnes mig, at man burde reise sig en masse for at forhindre dette. gid De være enig med mig heri, ligesom De, til min Stolthed og Glæde, var enig med mig, ligeoverfor Kriegers Indsigelse om den vandaliske Maade hvorpaa Voldene ved Nörreport ere blevne nedrevne, og hele Terrainet gjort til en Sandslette. Vi kan aldrig faae noget fladt nok i vort flade Land, det er mig formelig en Hjertesorg.
Jeg haaber at et Brev jeg skrev til Dem midt i Oktober er naaet til Dem. det indeholdt kun en Beretning om min Helbredstilstand, og en Redergjörelse hvorfor
s. 4
jeg besluttede mig til at sælge Huset i Rosenvænget, thi jeg forsikkrer Demm, at under alle Forhandlingerne herom, löd Deres Stemme mig i Øret, da De og Deres Frue en dag besögte mig derude og Husets salg kom paa Tale, " Nei Nei raabte De med Deres sædvanlige Energie, dette maa ikke skee". Krieger har vel tröstet mig med at skrive, at Husets Salg nu ikke havde mishaget Dem, hvilket virkelig var mig en Beroligelse, thi vist er det, at jeg meget nödig vilde mishage en der har viist mig saamegen Interesse og Godhed, som De har gjort
Endnu engang glædeligt Nÿtaar. Mine bedste Ønsker fölger Dem og deres i det nÿe Aar, vor Herre holde sin Haand over Dem

Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg

Rom d: 25 Decb
1874

Archive Reference: Rigsarkivet