Back to the menu
1868-09-17
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-09-17
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Krieger, A. F.
Keywords: Patronage; philanthropy; The Royal Theatre;
Comments: About support for the singer Doris Pfeil.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; filantropi; Det Kongelige Teater;
Attachments: 1868-09-17 brev til Krieger.pdf
Kommentarer: Om støtte til sangerinden Doris Pfeil.
Transskribering:


d 17 Septbr 1868

Höistærede Kollega!

De kjende formodentlig Indholdet af et Brev, jeg nÿlig har modtaget fra Fröken Pfeil, samt af den Samtale, jeg i den Anledning havde med Fru Heiberg. Ifölge denne sögte jeg idag Etatsraad Linde i Ministeriet, men da han i Øieblikket var fraværende, indlod jeg mig i en Samtale med Justitsraad Schwartzkopf om Sagen, hvoraf det fremgik at Theaterchefen aldeles ingen Mÿndighed har til at træffe nogen Aftale eller tage nogen Beslutning men kun kan gjöre "Indstillinger", samt at Schwartzkopf bestemt vil modsætte sig enhver Indstilling saavel om Understöttelse til Fröken Pfeils Hjemreise som om et senere Engagement for hende ved Theatret, da han er af den Mening, at hendes uheldige Udtale (i Donna Annas' Parti) er en Fölge af en uforbedrelig Feil ved hendes Tunge, osv. Han havde derfor aldeles Intet imod, at hun blev sat istand til at vinde Ansættelse i Frankrig eller hvorsomhelst.-

s. 2

Da jeg senere traf Etatsraad Linde, fik jeg af denne Bekræftelse paa hans Afmagt som "Chef" for Theatret, men erfarede tillige hans gode Villie baade til i en eller anden Form at understötte hendes Hjemreise og naar hun var kommen hjem at indstille hende til et Engagement.- Jeg sagde ham derpaa at jeg vilde tilskrive ham et Brev, der kunde sætte Sagen i Bevægelse og dette har jeg i Aften afleveret paa Theatercontoiret.
Jeg har deri fremstillet det levende resultat - Optagelsen i Conservatoire - af Fröken Pfeils Uddannelse i Paris og de rosende Vidnesbÿrd fra hendes Lærer og andre, som ere kommen til min Kundskab, hvilke have bestÿrket mit Haab om at hun vilde blive en heldig Acquisition for vor Opera, der sÿnes at trænge til en ung Prima-Donna, og bemærket at det er Hensÿn til denne Trang, der har afholdt mig saavelsom Andre, med hvem jeg har sam..., fra at sætte hende istand til at forlænge hendes Ophold i Paris, hvilket let kunde foranledige at hun gik tabt for vor Scene.-

s. 3

Efter derpaa at have omtalt hendes pecuniaire Forlegenhed, har jeg tilbudt at ville klare hendes Gjæld i Forventning af at Theatret vilde sætte hende istand til at reise hjem (med c 100 Rdlr).
Derom stiller jeg en ligefrem Forespörgelse til Theaterbestÿrelsen, i hvis Svar jeg vil see et Vidnesbÿrd om Rigtigheden af den Anskuelse, der hidtil har været bestemmende for mig, at det er i Theatrets Interesse, at hun nu kommer hjem og at hun ikke gaaer tabt for vor Scene og udbeder mig til Slutning et bestemt Svar snarest muligt, for at jeg derefter kan tage min Beslutning.

Theaterchefen eller Departementssecretairen er den, der i Virkeligheden stÿrer Theatrets Anliggender, hvilket jeg antager for Dem maa have særlig Interesse og derfor gjör jeg Dem denne Meddelelse - der naturligviis er aldeles privatissime.-

s. 4

Mig forekommer en saadan Ordning af Bestÿrelsen af en Entreprise som Theatret at grændse nær til det Absurde; at den maa være ödelæggende for Institutionen sÿnes i hvert Fald klart. Skulde det være umuligt at aabne Ministerens Øine herfor ?
Om det vil være rigtigt, at lade Fröken Pfeil reise hjem, naar der ikke viser sig en rimelig Udsigt til et bekedent Engagement ved Theatret, forekommer mig tvivlsomt men jeg vil naturligviis ikke foretage Noget i den Henseende paa egen Haand.-

Med Bön om Tilgivelse hvis jeg har trættet Dem med min lange Epistel og med Tak for den behagelige Dag jeg nÿlig tilbragte hos Dem

Deres forbundne

J.C. Jacobsen Mig forekommer en saadan Ordning af Bestÿrelsen af en Entreprise som Theatret at grændse nær til det Absurde; at den maa være ödelæggende for Institutionen sÿnes i hvert Fald klart. Skulde det være umuligt at aabne Ministerens Øine herfor ?
Om det vil være rigtigt, at lade Fröken Pfeil reise hjem, naar der ikke viser sig en rimelig Udsigt til et bekedent Engagement ved Theatret, forekommer mig tvivlsomt men jeg vil naturligviis ikke foretage Noget i den Henseende paa egen Haand.-

Med Bön om Tilgivelse hvis jeg har trættet Dem med min lange Epistel og med Tak for den behagelige Dag jeg nÿlig tilbragte hos Dem

Deres forbundne

J.C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet