Back to the menu
1872-04-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1872-04-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Krieger, A. F.
Keywords: Botanical Garden; patronage;
Comments: About the strike of masons in Copenhagen. J. C. Jacobsen asks A. F. Krieger, who is Minister of Justice, to do something about the problem.
Transcription:
Emneord: Botanisk Have; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1872-04-20 brev til Krieger.pdf
Kommentarer: Om strejken blandt murerne i København. J. C. Jacobsen beder A. F. Krieger, der er justitsminister, om at gøre noget ved problemet.
Transskribering:


Deres Excellence
Herr Justitsminister Krieger

Da jeg antager at det kan have Interesse for Dem snarest muligt at faae Oplÿsning om en Deel af de Tilfælde, hvor fredelige og villige Muursvende ere blevne "bortdrevne" af deres Strike-gjörende Kammerater, skÿnder jeg mig at fremsende hoslagte Liste over slige Tilfælde i selve Staden, der formeentlig vil være tilstrækkelig, i alt Fald forelöbig, til at oplÿse Situationen og Maaden hvorpaa den har udviklet sig.- Denne Liste har Botanisk Haves Muurmester, Hr Beckmann paa min Opfordring samlet ved Meddelelser fra de i en Mesterforsamling i Aftes tilstedeværende Medlemmer.- Da ikke faa af de i Listen nævnte Fordrivelser have

s. 2

fundet Sted i et talrigt Publikums Paasÿn, er det dristigt af Politidirecteuren at sige at Intet derom er kommet til Politiets Kundskab. Fra paalidelig Kilde er det mig ogsaa bekjendt at 2 eller maaskee flere af Mestrene, som ere Functionairer (Formænd eller Bisidder eller desl.) ved Korporationen, personlig have henvendt sig til Politidirecteuren og anmeldt det Passerede for ham og paakaldt hans Bistand, men ikke faaet andet Svar end et Skuldertræk med Tilföiende, at Politiet Intet kunde gjöre ved den Sag.- Dersom det skulde behöves vilde det ikke være vanskeligt ved Vidneafhöring at faae constateret hvad der er passeret paa offentlig Gade, paa Jernbane og lignende Steder.-
Jeg haaber nu at det skal lÿkkes om et par Dage, at faae nogle Svende bevægede

s. 3

til at begÿnde det forberedende Arbeide i Botanisk Have, men det vil nu være forbunden med ikke liden Vanskelighed, fordi Tilliden til Lovens og Politiets Beskÿttelse aldeles er tabt. De skikkelige og fredelige Svende vide nemlig altfor godt hvilke Fortrædigelser og Forfölgelser de Dag ud og Dag ind ville være udsatte for af Deres ildesindede Kammerater og det er denne stadige Forfölgelse, som de især frÿgte, ei at tale om at der er Exempler paa at "oprörere" imod en Strike efter at have levet under en stadig Trussel i hele Aar, tilsidst have faaet de "lovede Prÿgl".-
Det forekommer mig, at der er stærk Opfordring til at udstede en Bekjendtgjörelse fra Politiet, som truer dem, der paa en ulovlig Maade forhindre Andre i at arbeide med Lovens Strenghed og som

s. 4

tilsiger de villige Arbeidere en kraftig Beskÿttelse og Sikkerhed mod Overlast.
Der er nemlig en Reaction i Gjære hvorved man haaber at et större Antal Svende (c 150) ville optræde imod Urostifterne, men disse fredelige Folk ere saa trÿkkede, at de ikke vove at holde nogen Sammenkomst, men i al Stilhed og med störste Forsigtighed maa söge at træffe Aftale, hvilket man haaber om et Par Dage skal före til et Resultat.- Hr Beckmann beder mig derfor ikke trænge altfornstærkt paa, men at lade den begÿndte Reaction virke i Stilhed.- Denne Forsigtighed viser bedst hvilken Magt Urostifterne have opnaaet derved, at Politiet har ladet dem uhindret drive deres Spil.

Med Höiagtelse

J. C. Jacobsen

Carlsberg d 20 April
1872
Archive Reference: Rigsarkivet