Back to the menu
1875-05-14
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1875-05-14
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Krieger, A. F.
Keywords: The Royal Theatre; patronage
Comments: About the decoration of the Royal Theatre and J. C. Jacobsen's offer to pay for the execution of marble busts of Danish writers and composers for the foyer of the theatre.
Transcription:
Emneord: Det Kongelige Teater;
Attachments: 1875-05-14 brev til Krieger.pdf
Kommentarer: Om udsmykningen af Det Kongelige Teater og J. C. Jacobsens tilbud om at bekoste udførelsen af marmorbuster af danske forfattere og komponister til opstilling i foyeren.
Transskribering:
 

Deres Excellence
Herr Finantsminister Krieger
 
I Anledning af Deres Forespörgsel om "Forudsætningerne" anseer jeg det for rigtigt at oplÿse Sagens Gang og nuværende Standpunct. Architecterne have i Balkonetagens Loge... som Midtpuncter i de forgÿldte Stucaturornamenter anbragt 13 Medailloner, hvori de foreslog at anbringe Portraiter i Relief af danske Forfattere og Komponister, hvilke Reliefer, ligesom de övrige Ornamenter, skulde udföres i Papir-Maché og males hvide. Man kunde imidlertid ikke finde mere end 9 Afdöde, som passende kunde medtages og var i Forlegenhed med de 4 ledige Pladser, som vilde stöde Øiet og röbe vor Fattigdom.
Det forekom desuden Flere med mig, at det var mindre fornöieligt at fremstille Portraiter af vore fortjente Mænd i malet Papir-Maché, udförte som billige Decorationsarbeider af uövede Hænder, hvilket foranledigede mig til at foreslaae at gjenoptage et tidligere Project, nemlig at opstille Marmorbuster af vore mest ansete Forfattere og Komponister i den store Tilskuer Foÿer (ligesom i Theatre francais og Grand Opera) hvortil jeg föiede et Tilbud om at lade et Par af vore dÿgtigste Kunstnere udföre 9 Portraitbuster i Marmor til Opstilling i denne Foÿer. Dette Forslag blev vedtaget af Komiteen, som derefter blev enig om at der i de 13 Medailloner paa Logerne skulde "som Decoration" anbringes 2 Masker i Midten og 6 Hoveder - saavidt muligt efter Portraiter - til hver Side som Repræsentanter for Tragedie, Komedie og Musikken, hvortil man foreslog
 
s. 2

saavidt jeg husker) Æschylos, Euripides, Shakespear, Schiller; Oehlenschlæger og Gluck tilhöire og Aristophanes, Plautus, Molière, Calderon, Holberg og Mozart tilvenstre. Foruden disse var der ogsaa tale om Cornelle, Racine, Goethe, Heiberg, Beethoven, Weber, Rossini, osv, men da man maatte indskrænke sig til de 12 i 2 sÿstematiske Rækker, kunde man ikke passende anbringe mere end 2 danske i denne Suite, hvilke da selvfölgelig maatte være Holberg og Oehlenschlæger. Da disse ere repræsenterede ved Statuer foran Theatret, meente man, at de ikke skulde opstilles i Foÿeren og jeg tilböd derfor, istedetfor disse 2 samt foruden ?, som maaskee existere i Marmor og kunde blive skjænkede til Theatret, at lade udföre Büster afsceniske Kunstnere efter nærmere Bestemmelse, hvilket Komiteen bifaldt.-
Af Ovenstaaende vil De se, at Medaillonerne kun komme til at spille en underordnet Rolle som dele af Decorationen, ved Siden af Masker, Genier, Lÿrer, Svaner, osv og at de i vor Digtekunst og Musik fremragende Personligheder ville blive mindede paa en værdig Maade i Marmor i Foÿeren, som i den fremtidige Skikkelse vil blive Samlingsstedet og Foreningspunctet for det theaterbesögende Publikum.
 
Med sand Höiagtelse
Deres ærbödige
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg d 14 Mai 1874
Archive Reference: Rigsarkivet