Back to the menu
1886-01-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-01-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Madvig, Johan Nicolai
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; philanthrophy; Botanical Garden;
Comments: J. C. Jacobsen has aparently been offended by Madvig and defends himself.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; filantropi; Frederiksborg Slot; Botanisk Have;
Attachments: 1886-01-02 til J. N. Madvig.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen forsvarer lovligheden af sine mange projekter, som Madvig åbenbart har anfægtet.
Transskribering:


Carlsberg d 2 Januar 1886.

Deres Excellence

Hr Geheimeraad Madvig

Da De altid har vist mig en höi Grad af Velvillie, som jeg ikke nok kan paaskjönne, tör jeg haabe at De ikke vil tage det fortrÿdeligt op, at jeg med den Ærbödighed, jeg som simpel Borger skÿlder en Mand som Dem, tillader mig at meddele Dem mine Betænkeligheder ved at De har offenliggjort Deres "Betænkeligheder" i et Øieblik som det nuværende, hvor det forekommer mig indlÿsende, at Udtalelser som deres ville gjöre ubodelig Skade og alene kunde forsvares, naar Deres Rigtighed vare hævede over enhver Tvivl hvilket De efter min
s. 2
omhÿggeligste omhÿggeligste Prövelse ingenlunde ere - og naar de derfor vare paatrængende nödvendige, hvilket de efter min fulde Overbevisning heller ikke ere.
Dersom denne min Udtalelse skulde forekomme Dem umotiveret, maa jeg bede Dem at erindre, at en stor Del af mine Foretagender i de sidste 25 Aar, hvorpaa jeg har sat og sætter den störste Pris, som f. ex Bidragene til Frederiksborgs Slots Gjenopförelse og senere Fuldförelse, og Tilföiningerne til Anlægget af Botanisk Have, det Kgl. Theaters Opförelse og indre Udsmÿkning, Nationalmuseets Oprettelse ved Hjælp af Carlsbergfondet, samt Bidragene til Christiansborgs Slots Udsmÿkning og til Forsvarsvæsenet, alle vilde rammes af Deres Sigtelse
s. 3
for Mangel paa Lovlÿdighed", dersom denne Deres Sigtelse var begrundet i Forfatningen, hvilket jeg, som mangeaarig Deltager i den lovgivende Virksimhed, tör paastaa at den ikke er.
For mig er det en tilstrækkelig beroligelse at min Opfattelse af Grundloven er Resultatet af mange Aars alvorlig Overveielse under vexlende Forhold og Stemninger og at jeg troer at have frigjort mig for alle personlige Indflÿdelser og Hensÿn baade til Venner og Modstandere. Iövrigt veed jeg, at de nævnte Foretagender ere Indförte med Kongens og hans Regjerings Samtÿkke og at det alene er Rigsretten, som er competent til at dömme om disse og lignende Foretagenders Lovlighed.

Med dÿb Höiagtelse og Ærbödighed

J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet