Back to the menu
1886-01-04
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-01-04
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Madvig, Johan Nicolai
Keywords: Politics;
Comments: J. C. Jacobsen and Madvig do not agree about the importance of the royal power and J. C. Jacobsen reminds J. N. Madvig about his great public authority.
Transcription:
Emneord: Politik; kongemagt;
Attachments: 1886-01-04 til J. N. Madvig.pdf
Kommentarer: Om J. C .Jacobsens og Madvigs divergerende opfattelse af kongemagten og Madvigs autoritet i befolkningen.
Transskribering:
 
Carlsberg 4 Januar 1886.
 
Hr Geheimeraad Madvig
 
Jeg maa være Dem særdeles megen Tak skÿldig for Deres venlige Skrivelse, hvoraf jeg med Glæde seer,at De ikke har miskjendt det Sindelag, som dicterede mine aabenhjertige Udtalelser til Dem.
Da jeg nu veed at Deres Opfattelse af Kongemagtens Rettigheder og Pligter i Henhold til Grundloven er saa forskjellig fra min, at en fortsat Meningsudvexling derom vilde före til en Strid, som let kunde forstÿrre det personlige Forhold til Dem, hvorpaa jeg, som De veed, sætter den höieste Pris, vil jeg her afholde mig fra forskjellige Modbemærkninger, hvortil Deres Brev ellers kunde friste mig, hvorimod jeg, naar jeg, maaske snart, kommer til at udtale mig offenligt, selvfölgelig vil söge at gjöre min Opfattelse gjældende, men uden nogen polemisk Hentÿdning til Deres.
s. 2
Jeg kan imidlertid ikke nedlægge Pennen, uden at henlede Deres Opmærksomhed paa og bede Dem at overveie en Kjendsgjerning, som paalægger Dem ganske særegne Forpligtelser, nemlig den umaadelige Vægt som et ord fra Dem har for den store Mængde af fornuftige og sandhedssögende Medborgere, som ser op til Dem med en saadan Ærbödighed og Tillid, at de tage deres egen Fornuft fangen under en lÿdig Tro paa Rigtigheden af en Madvigs Ord.-
Om denne uhyre Indflÿdelse, som Deres Ord har i vide Kredse, har De selv sikkert ikke en tÿdelig Forestilling og De aner derfor ikke i hvor höi Grad Offenliggjörelsen af Deres "Betænkeligheder" kan skade Kongens og hans Regjerings Handlekraft paa et Tidspunct som dette, hvor hele Folkets Velfærd beroer paa Tilliden til Kongemagten i Danmark er stærkere end Folkethingsparlamentarismens oprörske Föreres Magt.
Kun naar det sande Forhold i denne Henseende fremtræder klart i Gjerning,
s. 3
vil det Blændværk forsvinde, som hidtil har forvirret saa mange skikkelige Vælgere og först da vil Grundloven kunne bringe Folket den Ro og Udvikling til sand borgerlig Frihed, som alle ærlige danske Mænd bör bidrage til at fremme.
Om Kongemagtens forfatningsmæssige Grændser kunne almindelige Borgere uden Skade udtale afvigende Anskuelser, thi de betragtes kun som Enkeltmands Meninger, men naar en Madvig udtaler sig derom, faaer det for den store Mængde Betÿdning af en "Autoritets" Dom.
Dette veed jeg, at De mindst har villet og derfor troer jeg at skÿlde Dem og Fædrelandet at gjöre Dem opmærksom paa dette for Dem sikkert ubekjendte factiske Forhold.
Med Forsikkring om min .... Höiagtelse forbliver jeg
 
Deres ærbödige
 
J. C. Jacobsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Archive Reference: Rigsarkivet