Back to the menu
1877-10-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1877-10-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Barfoed, Christen Thomsen
Keywords: Carlsberg Laboratory; Rasmus Pedersen; yeast;
Comments: About Rasmus Pedersens experiments.
Transcription:
Emneord: Carlsberg Laboratorium; Rasmus Pedersen; gær;
Attachments: 1877-10-24 brev fra JCJ til prof. C. T. Barfoed.pdf
Kommentarer: Om Rasmus Pedersens forsøg.
Transskribering:
D. 24 October 1877

Herr Professor Barfoed
I Henhold til min Udtalelse i Aftes tillader jeg mig at henstille om der ikke i Beretningen om Herr R Pedersens forelöbige Forsög exempelviis kunde nævnes: Vandculturforsög med Bÿg, Reencultur af Mucor, Forsög med Ascospore - Dannelse og Forsög med Luftning under Gjæringen, da disse, dersom de vare blevne fortsatte eller naar de blive fortsatte sandsÿnligviis kunde före til interessante Resultater.
Med Hensÿn til de 2 udförligere Forsög kunde jeg tænke at gjöre forskjellige Bemærkninger, men da jeg ikke tör opholde Sagen, maa jeg indskrænke mig til nogle enkelte Puncter, som ved en flÿgtig Gjennemlæsning have paatrængt sig.-
Det er uheldigt, at der ikke er angivet hvilken Concentrationsgrad (pag. 30) den anvendte Næringsvædske havde ved Gjærens Tilsætning og i de forskjellige Pröver ved Udgangen af det 1ste og 2det Dögn i hvilket Tidsrum Attenuationen ved de höie Gjæringstemperaturer vistnok har været betÿdelig. Sammenligningerne af Resultaterne er derfor neppe paalidelig. Det samme gjælder om den Overensstemmelse der er funden mellem Gjærmængden i Urt og i Urt + Vand i Forhold 1:1.
Det burde heler ikke oversees at den anvendte Gjær er et Product af en i mange Aar fastsat Gjæring ved 5 à 7 (gradtegn) C
s. 2
og at Forsögene ved 4 (gradtegn) C saaledes ere foretagne omtrent ved den for Gjæren naturlige Temperatur, medens de höiere Varmegrader vare ugunstige for denne Gjærs fortsatte Udvikling. Havde man til Forsögene anvendt f. Ex Overgjær, hvis sædvanlige Gjæringstemperatur ligger höiere, vilde Resultaterne sikkert være bleven höist forskjellige.
Rÿstningerne af Flaskerne (pag 31) bevirker en "Luftning" som jo har en væsenlig Indflÿdelse paa Gjærens videre Udvikling.
I det Hele forekommer det mig, at Forsögene ere for faa til derpaa at bÿgge en saa udförlig Fremstilling af Resultater med alle Slags "Kurver", etc.
Iövrigt anseer jeg disse Forsög ved Anvendelse af Tællemethoden, som det Bedste Herr Pedersen har præsteret i Laboratoriet. Jeg vilde kun önske at han var lige saa stærk i at experimentere og observere, som i at beregne og opstille Beregninger.
Med Hensÿn til Forsögene med Kulsÿreudviklingen under Bÿggets Spiring er det for mig aldeles ikke klart paa hvilket Stadium af Udviklingen de ere foretagne.
Der siges pag 124 : "Först efter at Spiringen er begÿndt og Kiimplanterne have naaet en vis Udvikling" og længere nede: "omtrent paa den Tid, hvor Kiimknopperne ere ifærd med at gjennembrÿde Fröskallen".- Skal dette forstaaes saaledes, at Forsöget er foretaget efter at
s. 3
Bladspiren er skudt frem og voxer i Luften?
Iövrigt forekommer det mig ikke heldigt at observere Kulsyreudviklingen af spirende Frö ved en höi Temperatur umidelbart efter at de i længere Tid have været holdte i et Iisskab.- Det kan efter min Mening heller ikke give rigtige Resultater til Sammenligning, at anvende Planter, som " ikke have været paa det samme Udviklingstrin" og det er Skade at man i det Hele ikke veed hvilket Udviklingstrin der er undersögt og i hvor mange Dage de samme Planter have været Gjenstand for Forsögene.
Om det er rigtigt kun at tælle Kornene og aldeles intet Hensÿn at tage til deres Vægt, sÿnes tvivlsomt indtil Borodini Udtalelse derom er stadfæstet ved Pröve.
Da der, som Herr Pedersen selv bemærker, ere uundgaaelige Feilkilder ved Begÿndelsen og Slutningen af hvert Forsög, foruden ved Indspröitningen af Vand, m.m. forekommer det mig at Observationer af 1 à 2 Timer ikke kunne være meget paalidelige, ligesom det ogsaa sÿnes at 5 Forsög med 22 Analÿser er noget lidet til derpaa at bÿgge saa vidtlöftig en Fremstilling som den givne, saameget mere som der er store Uoverensstemmelser i de forskjellige Forsögsrækkers Resultater (pag 137 139.)-
Med Bön om Tilgivelse for Lægmanden, som vover at snakke med om "lærde Materier".
Deres hengivne
J. C. Jacobsen
Archive Reference: CA æske 000064669