Back to the menu
1879-06-29
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-06-29
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient:
Keywords: Carlsberg Laboratory; patronage;
Comments: About the employment of cand. polyt. Weis at the Carlsberg Laboratory. Exerpt from the Carlsberg Laboratory protocol.
Transcription:
Emneord: Carlsberg Laboratorium; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1879-06-29 Laboratoriet. JCJ kommentar til ansættelse af cand.polyt Weis.pdf
Kommentarer: Om ansættelsen af cand. polyt. Weis på Carlsberg Laboratorium. Uddrag af Carlsberg Laboratoriums forhandlingsprotokol.
Transskribering:


Den eneste Betænkelighed jeg har ved at stemme for Hr Weis's Ansættelse, er at han og hans Familie ere personlige bekjendte saavel af Herr Kogsbölle og mig som af Herr Kjeldahl og at det derfor vil blive en ubehagelig Situation, hvori vi, saavelsom Hr Weiss ville komme, dersom det efter nogen Tids pröve skulde vise sig at han, ligesom Herr Therkelsen, vel er i Besiddelse af tilstrækkelige Kundskaber, men ikke kan afvinde de Arbeider, som Laboratoriet kræver, nogen levende Interesse. Herpaa har jeg imidlertid gjort Herr Kjeldahl opmærksom og opfordret ham til at gjöre det klart for Herr Weiss, at det ikke alene kommer an paa Kundskaber og Flid men tillige paa et særegent Anlæg til den specielle Virksomhed i Laboratoriet, om han vil kunne gjöre Fÿldest som Assistent, hvorom hverken han selv eller Laboratoriebestÿrelsen kunne have nogen bestemt Mening för efter nogen Tids Forlöb.
Naar dette kun staar klart for Herr Weiss, stemmer jeg med Fornöielse for hans Ansættelse i Overensstemmelse med Formandens Forslag.

29/6 J. C. Jacobsen

Herr Captain Jacobsen
Brÿgger Kogsbölle
Professor Panum
Etatsraad Steenstrup
Archive Reference: CA æske 000064669