Back to the menu
1881-05-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-05-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient:
Keywords: Beer price
Comments: Circular about price reduction
Transcription:
Emneord: Ølpris
Attachments: 1881-05-24 JCJ. Cirkulære om prisnedsættelse.pdf
Kommentarer: Cirkulære om prisnedsættelse
Transskribering:
Cirkulaire
Til Bestyrelsen for Brÿggeriet Tuborg
Efter at Priserne paa Bÿg, Humle og Kul i den senere Tid efterhaanden ere dalede betÿdeligt under det tidligere, höie Standpunct, maa det erkjendes at Prisen pa Lageröl nu er rigelig höi i Forhold til Productionsomkostningerne og det er derfor ganske naturligt, at flere (eller vel de fleste) af Lagerölsbhrÿggerierne under den stigende Koncurrence have givet deres Kunder Rabat i rede Penge, medens Enkelte have anvendt den i sine Fölger meget uheldige Form, at foröge Foustagernes Störrelse betÿdeligt over den lovbestemte og sædvanlige.
Dermed ere imidlertid de Handlende, som ikke erholde Rabat i den ene eller anden Form, blevne forurettede og flere af mine Kunder have i den Anledning beklaget sig over at de blive undersolgte af andre Mellemhandlere, som erholde Rabat.-
Da det nu altid har været mit Princip, at sælge mit Øl idetmindste ligesaa billigt som andre Brÿggere og jeg stedse har fulgt den Regel, som jeg anseer for rigtigst i hele Publikums Interesse (og dermed ogsaa i Brÿggeriernes), at lade Priisnedsættelser ... officielt, har jeg besluttet at nedsætte Prisen paa Carlsberg Lageröl fra d 1ste Juni til 18 Kroner pr Tönde og at lade Bekjendtgjörelse derom offentliggöre d 31te Mai.-
Da jeg har Grund til at antage, at flere af mine Herrer Kolleger ere enige i, at en saadan oficiel Priisnedsættelse nu er betimelig og at de finde det önskeligt, at Bekjendt-gjörelserne derom udgaae samtidigt, troer jeg at skÿlde Dem og samtlige mine Kolleger denne Meddelelse.
Med Höiagtelse ærbödigst
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg d. 24 Mai 1881.
Archive Reference: CA 000064669