Back to the menu
1881-09-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-09-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium
Keywords: Carlsberg Laboratory; fermentation; yeast;
Comments: J. C. Jacobsen recommends the board of the Carlsberg Laboratory that Emil Chr. Hansen should travel to Alsace in order to study fermentation of wine during the first month of the grape harvest.
Transcription:
Emneord: Carlsberg Laboratorium; gæring; gær;
Attachments: 1881-09-20 Laboratoriet. JCJ brev til bestyrelsen.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen anbefaler Carlsberg Laboratoriums bestyrelse at Emil Chr. Hansen skal rejse til Alsace for at studere gæringen af vin i den første måned af vinhøsten. Emil Chr. Hansen skal udstyres med et tilstrækkeligt stort stipendium.
Transskribering:


Carlsberg 20 Sepbr 1881

Til
Bestÿrelsen for Carlsberg Laboratoriet

Det har længe været mit Ønske, at der her paa Laboratoriet kunde blive anstillet grundige Undersögelser af Viingjæringen og af de dermed virksomme naturlige Gjærarter, da en saadan Undersögelse upaatvivlelig vil kunne ÿde vigtige Bidrag til Studiet af Ølgjæringen og dens Gjærarter, der sandsÿnligviis tildeels maae betragtes som Kulturplanter og jeg havde derfor ifjor, efter Samraad med Hr. Hansen, paatænkt at anmode nogle af mine Venner i Strasbourg om at sende os omhÿggeligt conserverede Drueklaser fra Viinbjerge samt Pröver af gjærende Viinmost i forskjellige Stadier, men dette Forsæt kom ikke til Udförelse paa Grund af andre, presserende Forretninger.-
Det er mig derfor magtpaaliggende ved mit flÿgtige Besög i Elsass i Begÿndelsen af denne Maaned, at sætte mig i Forbindelse med nogle derværende Viinbejergseiere for at træffe Aftale med dem om Sendinger af Drueklaser og Viinmost i dette Efteraar, hvortil mine Venner ogsaa vare særdeles beredvillige, men jeg mærkede snart at de (ligesom de franske Viindÿrkere i Almindelighed) ere pure Empirikere, som havde Vanskelighed ved at forstaae mine Instructioner og at det derfor var klogest at fölge det Raad, de gav, at sende en kÿndig Naturforsker derover i Viinhöstens Tid for paa Stedet
s. 2
at undersöge Druerne og iagttage Viingjæringens Begÿndelse og Udvikling i de förste Uger, samt for at lede Afsendelsen af de Pröver, som videre skulde iagttages herhjemme.-
Ved min Hjemkomst meddelte jeg Hr Dr Hansen denne min Plan og efter nogen Betænkning gik han ind derpaa, da han med mig var enig i at betragte en Undersögelse som den ovenfor omtalte som særdeles vigtig for hans Studier og fandt, at han kunde ordne sine andre Arbeider saaledes at han uden Skade for disse kunde anvende en Maanedstid til den forelaaede Reise.-
Denne Tid er rigtignok temmelig knap, men efter de Oplÿsninger jeg modtog i Elsass, antager jeg dog, at den kan være nogenlunde tilstrækkelig og jeg tillader mig derfor at indstille at Bestÿrelsen tilstaaer Hr Dr. Hansen Permission og Stipendium til en Reise det nævnte Øiemed paa 4 à 6 Uger.-
De Viindÿrkere jeg kjender boe i Elsass i Nærheden af Strasbourg hvor Dr. Hansen hos nogle af mine Venner blandt Brÿggere vil kunne faae adskillige af de fornödne Apparater men han vil ogsaa af dem kunne blive introduceret hos Viindÿrkere andre Steder, dersom dette findes hensigtsmæssigt. Hans Stipendium burde derfor gjöres saa rundeligt at han kan foretage forskjellige Excursioner for i den korte Tid at see og lære saa meget som muligt.
Viinhösten antog man vilde begÿnde medio October, men jeg skal itide skaffe paalidelig Oplÿsning om Tidspunctet, da han maa være tilstede derovre.
Ærbödigst
J. C. Jacobsen

Archive Reference: CA 000064669