Back to the menu
1883-10-06
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-10-06
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium
Keywords: Carlsberg Laboratory; barley;
Comments: J. C. Jacobsen does not find that W. Johansen's scientific work is sufficiently thorough and not yet suitable for publication in the 'Carlsberg Laboratory Information'.
Transcription:
Emneord: Carlsberg Laboratorium; byg;
Attachments: 1883-10-06 Laboratoriet. JCJ om en artikel af W. Johansen. 000064670.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen mener ikke at W. Johansens videnskabelige arbejde er tilstrækkelig gennemarbejdet og endnu ikke egnet til udgivelse i 'Carlsberg Laboratoriets Meddelelser'.
Transskribering:


Uagtet jeg har megen Betænkelighed ved at afgive et Votum angaaende Spörgsmaalet om en videnskabelig Afhandling som Hr Johansen's, i dens nuværende Skikkelse egner sig til Optagelse i Carlsberg Laboratoriets Meddelelser og derfor hellere vilde have indskrænket mig til i al Beskedenhed at fremsætte mine Tvivl i en mundtlig Konference med mine sagkÿndige Kolleger, troer jeg dog at burde fölge Formandens Opfordring til at behandle Sagen skriftlig.

Om det 1ste Afsnit i "Bygfröhvidens Udviklingshistorie" er jeg ikke istand til at have nogen Mening, da jeg er blottet for Kundskaber i den Retning.
Hvad derimod det 2det Afsnit, "Om Forskjellen mellem melet og glasset Bÿg", angaaer, kan jeg ikke tilbageholde den Bemærkning, at det forekommer mig öiensÿnligt, at Forfatteren ikke endnu har kunnet magte Behandlingen af dette Spörgsmaal og at han har altfor megen Ret, naar han selv betegner Afhandlingen som "mangelfuld".
Med Hensÿn til den sÿnlige Forskjel mellem de 2 Slags Bÿg har han jo ikke meddelt Andet end det længe bekjendte, at der i det melede Bÿg er Hulrum mellem Sivelseskornene, medens disse i det glassede ligge indstöbte i en fast Masse. Og naar han kommer til det Spörgsmaal, som det netop er Opgaven at löse, nemlig hvad der er Grunden til denne Forskjel, standser han ligeoverfor 4 "Muligheder", blandt hvilke det forekommer mig at han uden tilstrækkelig Motivering seer bort fra den 3die, og navnlig fra Novack's Meddelelser i den Retning og alene sÿnes at ville fæste Øiet paa den 4de. Men imod hans Opfattelse af denne sidste troer jeg at der kan gjöres den Indvending, at det dog er tvivlsomt om "Aandedrætsprocessen" er den egenlige Aarsag eller om den - hvis den overhovedet finder Sted - kun er en Virkning af Omdannelsen af det i Cellerne ophobede Indhold. Naar Forfatteren betragter Aandedrætsprocessen og den deraf fölgende Dannelse af Luftblærer som det egentlig Virksomme, burde han formentlig ikke see bort
s. 2
fra, at en saadan Luftdannelse maa hænge sammen med, eller vel snarere hidröre fra en anden Virksomhed, nemlig en fortsat Udvikling med Omdannelse af Stoffer i Cellerne, thi hvoraf skulde Luften ellers dannes ? Men det er desuden heller ikke godtgjort at der dannes Luft i disse Celler. Det sÿnes ogsaa at han forvexler Celleslim med det organiserede Protoplasma og at han har overseet Hansteins interessante Meddelelser om dette Organs Betÿdning og Virksomhed, bl.A i de Stivelse förende Celler. Med Hensÿn til flere Uklarheder i Forfatterens Opfattelse og Fremstilling bör det iövrigt ikke oversees, at han her i Omegnen af Kjöbenhavn har savnet en væsentlig Betingelse for at faae et rigtigt Indblik i Melethedens Udvikling i Kornet, da det Bÿg hvis Udviklingsgang han har kunnet studere, altid ender som Glasbÿg. Dette Studium maa derfor vistnok gjöres paa et Sted, hvor der avles Meelbÿg, helst i Saale-Egnen eller i Mangel deraf ved Kallundborg.
Resultatet af disse og flere lignende Betragtninger er at Forfatteren efter min Formening vil være bedst tjent med at Offentligjörelse af det her omhandlede Afsnit udsættes indtil han ved fortsatte Studier bliver istand til (at, red.) fuldstændigere Bidrag til den stillede Opgaves Lösning.
Med Hensÿn til det 1ste Afsnit sÿnes det at fremgaae af hans Yttringer i Indledningen at han selv helst önskede at ogsaa dette Afsnits Offentliggjörelse blev udsat til et senere Tidsspunkt, da det saa kunde blive "langt mere gjennemfört end det nu er Tilfældet" og herimod kan der vel fra Bestÿrelsens Side Intet være at erindre, efter at den nu har faaet en fÿldig Redegjörelse af hans med stor Flid og Iver udförte Forstudier, som vidne om at han ved den fortsatte Uddannelse han tilstræber vil kunne levere et "fuldstændigt og gjennemfört" Arbeide som med Interesse vil læses af den for hvem Carlsberg-Laboratoriets Meddelelser nærmest er bestemt.

D 6te October 1883.
J. C. Jacobsen
Archive Reference: CA 000064670