Back to the menu
1884-03-16
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-03-16
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heymann, Philip Wulff
Keywords: Salaries;
Comments: About working conditions at the brewery, salaries etc.
Transcription:
Emneord:
Attachments: 1884-03-16 JCJ brev til P. W. Heyman.pdf
Kommentarer: Om arbejdsforhold på bryggeriet, lønninger o.s.v.
Transskribering:
Gamle Carlsberg d 16 de Marts 1884.
 
Hr. Grosserer Philip Heyman
 
I Anledning af Deres ærede Skrivelse af Dags Dato skal jeg med Fornöielse meddele fölgende Oplÿsninger.
Jeg har endnu ikke mærket noget Spor  til "Uro i Leiren" hos nogen af mine Arbeidere og troer heller ikke at der er Grund til at vente en saadan, fordi alle mine Folk vide at jeg selv er "Arbeider" med Liv og Sjæl og betragter alle mine Folk som mine "Medarbeidere" for hvis billige Ønsker jeg altid har et aabent Øre og gjerne imödekommer saadanne af egen Drift. Det vil derfor neppe falde nogen af dem ind at komme til mig med Fordringer, som de desuden vel vide, at jeg ifölge hele min Tænke - og Handlemaade bestemt vilde afvise og besvare paa samme Maade, som De har gjort.
Kun i een Henseende vilde jeg have brugt et andet Udtrÿk og istedetfor "at jeg ikke vilde lade mig noget foreskrive" have sagt "at jeg ikke kunde osv", fordi Bödkernes Arbeide i et Lageröls-Brÿggeri er af en ganske anden Beskaffenhed end paa et sædvanligt Værksted og derfor ikke kan bindes til bestemte Arbeidstimer.
Til sine Tider, som i de mörke Vinterdage, i hvilke jeg saavidt muligt undgaaer at lade arbeide paa Værkstedet ved Lÿs, er Arbeidstiden jo meget kort og selv om Dagen er lang nok, lader jeg dem holde tidlig Fÿraften, naar de
s. 2
have havt et anstrængende Arbeide, f. Ex med Begning af Lagerfade osv.- Til andre Tider derimod, naar der er paatrængende Arbeider, f. Ex. ved Oplægning af Fade i Lagerkjeldrene eller ved Opstilling eller Flÿting af Kar i Gjæringskjeldrene, osv maa der arbeides til seent paa Aftenen, naar det haster.
Der arbeides ogsaa i Regelen om Söndagen til Vesperkost.
Mine Bödkersvende erholde derfor en maanedlig Lön af 95 Kroner og de faar desuden efter deres Tjenestetid en aarlig Douceur af 150 à 200 Kroner, samt fri Lægepleie, Medicin og Hospitalspleie. Ligesom de andre Arbeidere blive de efter 10 Aars Tjeneste indskrevne i Pensionskassen.
Men til Gjengjæld ere alle uden Undtagelse forpligtede til at udföre alle de Arbeider der udfordres uden Hensÿn til Klokkeslet eller om det er Dag eller Aften eller Nat.
Da mine Folk imidlertid vide, at jeg ikke forlanger mere Arbeide af dem end der er nödvendigt og at jeg gjerne giver Dem al den Hvile og Fritid, der kan forenes med Brÿggeriets Tarv, seer jeg aldrig andet end god Lÿst til Arbeidet og Tilfredshed med deres Stilling.
Dersom Deres Bödkersvende ikke faae saa höi en Lön som mine, maa jeg henstille om De, efter at have modtaget ovenstaaende Oplÿsninger, maatte finde Anledning til at forhöie Lönnen, men en Fordring paa en, ovenikjöbet udenfra, foreskreven bestemt Arbeidstid vilde jeg i Deres Sted bestemt tilbagevise, fordi den er uforenlig med de Krav, som Brÿggeriets gode Drift stiller.
 
Med særdeles Höiagtelse Deres
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: CA 000064669