Back to the menu
1810-09-27
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1810-09-27
Author:
Recipient:
Keywords: Marriage; special license;
Comments: Special license to Christen Jacobsen and Caroline Frederikke Schelbeck
Transcription:
Emneord: Vielse; giftermål
Attachments: 1810-09-27 Kongebrev for Christen Jacobsen og Caroline F. Schelbeck.pdf
Kommentarer: Kongebrev udstedt af Frederik VI for Christen Jacobsen og Caroline Frederikke Schelbeck. Caroline Federikkes navn staves her Fridericka Schelbeck mens det på hendes konfimationsattest skrives Schielbeck
Transskribering:
Vi Frederik den Sjette, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, hertug i Slesvig, Holsten, Stormarn, Detmarsken og Oldenburg; Giøre vitterligt: at Vi, efter herom allerunderdanigst gjort Unsøgning og Begiering, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at Bryggersvend Christian Jacobsen og Pigen Caroline Fridericke Schelbeck af vor kongelige Residents Stad Kiøbenhavn maae uden foregaaende Lysning fra Prædikestolen, hiemme i Huset samenvies, af hvilken Præst de det begiere, og dertil godvilligen kan formaae, naar den paabudne Accise, (som dog nu i Følge Forordningen af 12 September 1792, blot betales i Tilfælde af at Vielsen forrettes udi Vores Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn, eller paa denne Stads Grunde) efter Consumtions-Forordningen er bleven betalt; dog skal de med Attester saavel fra den Sognepræst, hvilken det ellers tilhørte at forrette Vielsen, som Kirkens øvrige Betiente, samt Skolen, Fattige og andre Vedkommende bevise, at disse have erholdt deres lovlige Betaling, ligesom og Vielsen skal forrettes af en til en vis Menighed beskikket Præst, sam da bør staae til Ansvar for Forretningens Gyldighed i Henseende ______________________________ Betales med Tretten Rigsdaler og Tre Mark, skriver 13 Rdlr. 3 Mk. Dansk Courant og Forhoÿelse To Rigsdaler/ ..Skronne (?) s. 2 til Formen, og tillige paasee, at intet befindes, som Ægteskabet lovligen kunne forhindre, saa maa og ingen Vielse i Huset af nogen Præst i eller uden Staden forrettes, naar Bruden hører hertil, førend Vedkommende med Rektors Quittering have gotgiort, at den latinske Skole har bekommet sin Rettighed. Givet udi vor Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn, den 27 September 1810 Under Vort Kongelige Seigl efter hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling. Kaas, ?? Monrad , Berner ?? /S Hansen Vielse-Brev af uvedkommende Præst for Bryggersvend Christen Jacobsen og Pigen Caroline Fredericka Schelbeck af Kiøbenhavn-- ...d: 24 Oktober 1810 af Fallesen (??)
Archive Reference: CA 31959/7643